Sverige ska fullt ut använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. Vattenkraften ska få moderna miljökrav men prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande.

Överenskommelsen om lagförslaget har gjorts mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och är en del i genomförandet av parternas energiöverenskommelse från 2016.

Argumenten om hotad närings- och samhällsutveckling gav resultat
Förslaget bygger på en departementspromemoria från förra sommaren som blivit hårt kritiserad. LRF har tillsammans med flera andra organisationer arbetat intensivt med att övertyga politikerna om nödvändigheten av förändringar i förslaget för att inte hota hela närings- och samhällsutvecklingen. I förslaget har regeringen lyssnat till mycket av kritiken.

– Regeringen har lyssnat på vår kritik och gjort viktiga ändringar som innebär att fortsatt användning av vatten för livsmedelsproduktion och skogsbruk, samtidigt som vi kan skydda och förbättra våra vatten, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Kort sammanfattning av lagförslaget, sett ur LRF:s perspektiv:

  • Tydligt budskap om att vi ska läggas oss på EUs miniminivå när det gäller kravnivå och att vi ska nyttja alla undantag fullt ut. Kravnivån ska anpassas efter vattenkraften.
  • Bra att markavvattningen lyfts ur förslaget.
  • Äldre rättigheter återupprättas, vilket leder till mindre krav vid prövning vid nya miljötillstånd, det vill säga det blir omprövning istället för nyprövning.
  • Sämre är att sakägarna i samband med prövning av vattenkraften för moderna miljövillkor berövas sin rätt till ersättning för rättegångskostnader och därmed sina möjligheter att i praktiken tillvara sin rätt.
  • Det är inget bra förslag att staten vid omprövningar av vattenverksamheter övervältrar ansvaret för utredningar och kostnader från staten till enskilda, trots att det mycket ofta är fråga om allmän naturvård utan koppling till principen om förorenaren betalar.

Läs mer:
Second opinions kommentar 
Regeringens pressmeddelande  
Palle Borgströms kommentar