Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Jordbruksverkets tillträdande generaldirektör Christina Nordin

Riksdagsledamöterna i VG:
Petra Ekerum (S)   
Carina Ohlsson (S)
Patrik Björck (S)
Mattias Jonsson (S) 
Johan Büser (S)  
Emma Nohrén (MP)
Janine Alm-Ericsson (MP)
Lars Tysklind (L)
Said Abdu (L)
Rickard Nordin (C)
Fredrik Christensson (C)
Ulrika Carlsson (C)
Lars Hjälmered (M) 
Sten Bergheden (M)
Johan Hultberg (M)
Jan Ericson (M)   
Annika Eclund (KD)
Penilla Gunther (KD)

Ta ansvar för utbetalningskaoset NU!

Uttalande från LRF Västra Götalands stämma 13 mars 2018

Det är nu redan mer än ett år sedan livsmedelsstrategin presenterades av regeringen och en bred uppslutning av riksdagens partier. Arbetet med att förverkliga strategin måste ske långsiktigt och uthålligt, det har LRF Västra Götaland förståelse för. Samtidigt konstaterar vi att för lite har hänt hittills.

Många måste delta i arbetet och vår bransch har – och tar – ett stort ansvar i de frågor som våra företag kan påverka, inte minst inom målområdena Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. För Regler och villkor måste dock politiker och myndigheter själva ta ansvaret för en utveckling i strategins anda. Målet för området är att utformningen avregler och villkor ”ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

Historien skänker oss dessvärre inte lugn. Under 2015 reformerades jordbrukspolitiken i EU. Redan i april samma år gjorde alla bönder utfästelser för vad de skulle leverera till samhället i en så kallad SAM-ansökan. Samhället å andra sidan, skulle genom Jordbruksverket göra sin del av affären – att under december betala ut huvuddelen av de utfästa ersättningarna. Detta har ännu inte skett. Bönderna har inte fått ersättningar för nedlagt jobb varken 2015, 2016 eller 2017 och har nu väntat tre år på sin betalning. LRF Västra Götaland vill betona hur oerhört besvikna vi är på detta.

De som togs ut i slumpmässig kontroll för bland annat ekologisk odling, hävd av betesmarker och odling av vall för ökad mullhalt inte fått några pengar alls. Slutbetalningen är inte reglerad för någon och motiveringen är makalöst dålig. Jordbruksverkets ”ursäkt” är att de ännu inte hunnit bygga det datastöd som krävs för att klara sin del av dealen! Bönderna däremot klarade redan 2015 att hantera nyheterna i politiken.

Verkets ledning har uppenbart inte förstått att prioritera denna fråga tillräckligt högt. Detta visar på ett oerhört lättsinne – i synnerhet som avvikelser från bondens sida behandlas mycket oresonligt.

Jordbruksverket får nu en ny chef och dessutom tillsätts en styrelse för myndigheten istället för ett tandlöst insynsråd som hittills. Våra förväntningar på leverans i myndighetens viktigaste uppgift är enorma.

Sammanfattningsvis så duger inte det här på något enda sätt. Skäms Jordbruksverket och er beställare staten genom regeringen! Innan ett framåtsyftande livsmedelstrategiarbete med trovärdighet kan inledas så måste denna fråga rensas undan. Redovisa snarast en plan som säkerställer hur de senaste tre årens utbetalningskaos kan undvikas. Utifrån en bred riksdagsmajoritets beslut är initiativskyldigheten er. Vi vill se mer!