Vi fick en genomgång av Fredrik Fredrikson, Länsstyrelsen, hur det historiskt sett ut i Upphärad. Den 15:e september 1939 hade man ett möte i Upphärads skyttepaviljong för att besluta om torrläggning och man bildade ett dikningsföretag. Ofta var detta påkallat av staten som betalde pengar för torrlägga och skapa mer jordbruksmark.

Vi gick vidare till dagens situation med en ökande befolkning där åkerarealen ska föda allt fler. Sedan spanade vi vidare på SMHIs prognoser för framtiden med ett både blötare och torrare klimat. Kustlandskapet kan komma få det kämpigare med höga havsnivåer medans östra sidan av länet kan få större problem med torka på sommaren.

En del utmaningar väntar inför framtiden med nya krav på våra dräneringar och diken. Dessa bör klara större nederbördsmängder på kort tid men det bör också finnas beredskap för att kunna nyttja bevattning. Detta ställer i sin tur krav på samverkan mellan olika aktörer och flexibla regelverk.

Vill du också genomföra en temakväll i detta ämne? Hör i så fall av dig till undertecknad!

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se