LRF stöttar medlemmarna och lägger i sitt yttrande tyngdpunkten på att Länsstyrelsen inte kan visa att man har någon budget för skötseln av det 452 hektar stora området.

I yttrandet står det bland annat:

Det är ett stort åtagande som Länsstyrelsen tar på sig. I underlaget till beslut saknas dock budget för de anvisade åtgärderna. När LRF efterfrågade förtydligande på den punkten fick vi följande svar: ”Anslagen för reservatsskötsel bestäms för ett år i taget och det är regeringen som bestämmer hur stora anslagen blir, både till skötsel av reservat och ersättning till markägare. Vi vet alltså inte än hur stor budget för reservatsskötsel som kommer att tilldelas vårt län kommande år. ”

Detta innebär alltså att myndigheten inte har bedömt kostnaderna för varken bildandet eller för den långsiktiga driften.

LRF Västra Götaland anser därför att det inte kan fattas något beslut om bildande av reservat.

Läs hela yttrandet >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se