Myndigheterna ska utnyttja möjligheter till undantag i vattendirektivet. Det är det mest positiva med regeringens lagförslag, som dock innehåller utrymme för tolkningar. Det säger Christer Jansson, vattenexpert på LRF.

Christer Jansson, LRF, var en av talarna när Stödföreningen för småskalig vattenkraft höll årsmöte i Trollhättan den gångna helgen.
– Var detta kommer att landa återstår att se. Det finns utrymme för tolkningar, säger Christer Jansson.
– Den beställning som är gjord av politikerna tycker vi är bra. Men det återstår att se hur förvaltningen tolkar detta.

Det som blir avgörande är hur myndigheterna och domstolarna kommer att arbeta med den nya lagen. Kommer de att försöka genomföra det politikerna beställt, eller kommer de att försöka hitta möjligheter att driva sin egen linje.
– Man blir lite luttrad. Ibland gör de något helt annorlunda än vad politikerna beställt. Jag känner oro för var detta kommer att landa i verkligheten, säger Christer Jansson.

Han kommer sedan in på förändringar som trots allt är positiva. Som att äldre tillstånd blir lagliga igen. Och att det blir omprövning istället för nyprövning.
Hur länge tillstånden ska gälla har också ändrats jämfört med promemorian.
– Man har förlängt tiden, nu är det 40 år jämfört med 20 år som det var tidigare, säger Christer Jansson.

Det som är negativt, menar Christer Jansson, är att myndigheterna ändå kan ställa så långtgående krav att verksamheten inte kan bedrivas.

Den nationella planen ska väga miljömål och nationella behovet av tillgång på vattenkraftsel mot varandra.
– Det finns en transparens, och en möjlighet för enskilda och organisationer att tycka till, säger Christer Jansson.

Men det finns oroande formuleringar.
– Vad menar man med nationell tillgång till vattenkraftsel?
– Läser man proppen så säger man att även småskaliga kan ha betydelse i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Det är vid den enskilda prövningen som vi kommer att se hur den nya lagen faller ut.
– Det ligger på verksamhetsutövaren att visa på den nytta verksamheten har, säger Christer Jansson.
”Det är först vid den individuella prövningen som alla relevanta fakta kan förväntas bli utredda.”

Ägarna måste anmäla sig till den nationella planen för att söka medel ur fonden. Även om man inte anmäler sig, är man skyldig att söka tillstånd. När man väl sökt kan man fortsätta verksamheten.
– Det kan ju dröja, upp till 50 år, och under tiden kan verksamheten fortsätta, om man anmält sig, säger Christer Jansson.

Staten räknar med 7 400 ärenden. Därför har man skjutit till extra pengar till domstolarna för att de ska klara ”anstormningen”.
Ett problem uppstår om pengarna i fonden tar slut.
– Vi har ifrågasatt om de här pengarna kan räcka. Tio miljarder. Det står att regeringen förväntar sig att bolagen skjuter till mer pengar om det behövs. Men det står längre ner att bolagen inte kommer att skjuta till mer pengar, säger Christer Jansson.
– Staten menar att det är branschen själv som ska stå för det här. Men det blir ju ingen likabehandling.

En positiv förändring är att organisationer som älvräddarna och sportfiskarna får stå för sina egna kostnader.
– På det sättet blir det en förändring, säger Christer Jansson.

Det mest positiva i förslaget är att politikerna nu sagt ifrån att myndigheterna ska utnyttja de möjligheter till undantag som finns i vattendirektivet.
Tyvärr finns redan tecken på att myndigheterna inte lyssnar. Ett exempel är vattenmyndigheternas samråd om nästa åtgärdsprogram.
– Man har över huvud taget inte beaktat det som politikerna har sagt nu utan de går helt på den gamla lagstiftningen.
– Känslan är att myndigheterna inte vill sänka kraven utan vill fortsätta som förut.
– De beskriver ensidigt de negativa effekterna av småskalig vattenkraft. Men tar inte med de positiva.
– Regeringens proposition beskriver ju de positiva effekterna också.
Detta är viktigt för det är vattenmyndigheterna som ska arbeta med frågan om undantag och besluta om kraftigt modifierade vatten, KMV.
Därför är det viktigt nu att lyfta fram vad politikerna önskar, menar Christer Jansson.

Christer Jansson talade också om övergångsbestämmelserna i den nya lagen.
– Äldre bestämmelser gäller fortfarande för handläggning och prövning av pågående ärenden.
– Gamla lagen kommer att gälla för de som är inne i processen. Det tycker vi inte är bra. Vi tycker de ska anpassas och prövas enligt den nya lagstiftningen.

Detta påverkar synen på äldre rättigheter. I praktiken kommer äldre rättigheter inte att gälla från 2012 till 2018.
– Det finns en osäkerhet här, säger Christer Jansson.
– Detta är en sak som vi kommer att försöka få ändrat i propositionen.

Anton Lindblad berättar att Fortum vunnit ett mål i EU-domstolen om fastighetsskatten på vattenkraftverk. Den domen kan påverka fonden, menar Anton Lindblad.
Själv tillhör han de som fått ett föreläggande nu.
– Lagen kastas omkull av att länsstyrelserna skyndar sig att utfärda så många förelägganden som möjligt, säger Christer Jansson.

LRF menar att det logiska hade varit att avvakta ny lagstiftning när den politiska viljan uttryckts så klart.
– Vi trodde nog att domstolarna skulle avvakta, säger Christer Jansson.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se


FOTNOT:  Ur propositionen
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för handläggning och prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Av andra punkten följer att mål och ärenden som vid ikraftträdandet är så långt framskridna att prövningen har inletts genom att ansökan om tillstånd, tillåtlighet eller dispens getts in till en prövningsmyndighet eller att ett föreläggande i ett tillsynsärende redan beslutats ska fortsätta handläggas enligt tidigare bestämmelser.