Bakgrunden är en incident på stämman där en nationellt anställd medarbetare på LRF gjorde ett inlägg i motionsdebatten där denne, mot regionstyrelsens vilja, bejakade att en motion skickas vidare till riksförbundsstämman. I det efterföljande samtalet på stämman mellan delar av styrelsen och medarbetaren tryckte en styrelseledamot sin öppna handflata mot medarbetarens bröst. Styrelseledamoten har därefter bett medarbetaren om ursäkt för detta vilken fullt ut har accepterats av medarbetaren.

Det har dock under de fortsatta samtal ordföranden haft med alla ledamöter enskilt sedan regionstämman och under det samtal styrelsen hade tillsammans hemma hos ordföranden den 28 mars ändå framkommit att tre ledamöter inte kan tänka sig att fortsätta arbeta i styrelsen om styrelseledamoten, som var inblandad i incidenten, kvarstår i styrelsen.

Styrelsen beslutade den 3 april i majoritet att omgående starta ett arbete kring värderingar, värdegrund och förhållningssätt i sitt arbete och i denna process träffas minst tre gånger för att komma fram till riktlinjer för sitt fortsatta arbete. Första träffen hölls den 8 april under ledning av Gunilla Axman, Krisstöd Halland. Tre ledamöter hade lämnat förhinder till mötet. Idén var att det därefter skulle göras en avstämning hur styrelsearbetet kan fungera vidare. Under denna tid skulle den i incidenten inblandade styrelseledamoten ta timeout från det ordinarie styrelsearbetet. Styrelseledamoten skulle i och med detta också inleda ett arbete med att ta stöttning utifrån för att jobba sitt beteende med grund i incidenten med medarbetaren på regionstämman. Styrelseledamoten accepterade detta.

När tre styrelseledamöter inte kom på första dagen med värdegrundsutbildningen valde den inblandade styrelseledamoten ändå att åka med till styrelseutbildningen och styrelsemötet på LRF:s riksförbund på Franzéngatan i förra veckan. Det skapade åter ett synnerligen spänt läge i styrelsen. Utbildningen under 24 h om LRFs prioriterade frågor med förbundsledningen och enhetschefer fungerade mycket väl och alla deltog på ett bra sätt. Under styrelsemötet som avslutade dagarna i Stockholm valde två ledamöter att lämna styrelsemötet i upprördhet.

Hans-Ola Olsson valdes enhälligt till ny vice ordförande.

Vi har nu var och en och tillsammans i styrelsen ett stort ansvar att ta det uppdrag och förtroende stämman gett oss att leda LRF VGs arbete för mesta möjliga medlemsnytta vidare framåt med full kraft och glöd, säger Sofia Karlsson, ordförande LRF VG.

LRF Västra Götaland