”Ett förtydligande var nödvändigt”

Myndigheternas tolkningar det stora problemet

Ett förtydligande av den nya lagen var nödvändigt. Det menar Mats Green (M), som pekar på tjänstemännens tolkningar som det stora problemet. Men Liberalerna röstade med regeringen, annars hade motivreservationen gått igenom.

Riksdagsledamoten Mats Green förklarar här varför allianspartierna reserverade sig mot delar av lagförslaget.
– Därför att propositionen som regeringen formulerade inte avspeglade alla delar i det vi faktiskt kommit överens om, säger Mats Green.

– Vi ser att vi har ett antal länsstyrelser i landet som ägnar sig åt tolkningar och tillämpningar som är helt uppåt väggarna. Där lojaliteten mot lagstiftarens intentioner är under all kritik.
Det är en fara för demokratin, menar Mats Green.
– Ytterst är det en demokratifråga. När vi har medarbetare och tjänstemän som tolkar detta som fan läser bibeln, säger han.

Det handlar också om landsbygden och äganderätten.
– För oss är det här också en ideologisk fråga. De som kan minst om landsbygden och dess förutsättningar, det är också dom som vill reglera den mest. Det är lite av ödets ironi.
– Vi vill klargöra och staga upp tolkningen av lagstiftarens intentioner.

Avsikten är att myndigheterna inte ska få utrymme för vantolkningar. Kammarkollegiet hade redan börjat tolka lagförslaget så behovet av ett förtydligande var uppenbart. Det gäller beslutet att göra verksamheter med äldre rättigheter lagliga igen.
– Nu ger vi dom rättskraft. Då säger myndigheter att det inte gäller turbiner, utan kvarnhjul. Detta var ett mycket viktigt förtydligande.

Tolkningen av begreppet äventyra är också viktigt, menar Mats Green.
– Miljöpartiet har inte något tolkningsföreträde. Vi har varit rädda för en tolkning där äventyra är lika med förändra. Det har vi slagit fast, att så är det inte.

Samhällsnyttan har också varit en viktig fråga.
– Att småskalig vattenkraft ska kunna betraktas som samhällsnyttig. Vi har sett oacceptabla tolkningar. Därför ser vi ett behov av att gå in och staga upp begreppen, säger Mats Green.

Han tycker det är tråkigt att socialdemokraterna gett efter för miljöpartiet i frågan.
– Det är inkonsekvent och mycket beklagligt, säger Mats Green.
Varför Liberalerna valde att rösta med regeringspartierna vet han inte.
– Liberalerna får naturligtvis svara för sitt ställningstagande.
Själv är han övertygad om att motivreservationen behövdes.
– Vi behöver staga upp tolkningen, säger Mats Green.

För moderaterna är det en viktig principfråga.
– Det handlar inte om många människor. Men ur ett principiellt perspektiv, både vad det gäller äganderätt och synen på landsbygden, så är det en mycket viktig ideologisk fråga.
Det är därför vi har valt att ta fajten, säger Mats Green.
Förnuft utan lidelse, borde gälla i lagstiftningen, menar Mats Green.
– Det handlar om lojalitet mot lagstiftaren och lagstiftarens intentioner.

Det är viktigt hur tjänstemän agerar.
– Jag har motionerat om förstärkt tjänstemannaansvar, säger Mats Green.

Det hade räckt att Liberalerna hade avstått från att rösta, så hade övriga allianspartiers motivreservation gått igenom. Då hade myndigheternas utrymme för egna tolkningar, eller oönskade tolkningar, blivit mindre.

"Vi utgår ifrån att lagen tolkas rätt"

Tysklind förklarar varför han inte röstade med alliansen

Liberalerna menar att det är regeringens ansvar att styra myndigheterna. Partiet utgår ifrån att den nya lagen tolkas på rätt sätt. Lars Tysklind (L) förklarar här varför Liberalerna röstade med regeringen och mot allianspartiernas reservation.

När riksdagen antog en ny lag för vattenkraften i veckan röstade Liberalerna med regeringspartierna.

Vi har frågat riksdagsledamoten Lars Tysklind varför Liberalerna valde att inte rösta för den motivreservation som alliansen ansåg behövde förtydliga lagförslaget.
– Vi har röstat för lagstiftningen, säger Lars Tysklind.
– Det är väl en mer relevant fråga varför man måste motivera sig ytterligare. Vi tyckte att det framgår att småskalig vattenkraft också är ett samhällsintresse.
– Det är inte så att vi har ändrat ståndpunkt att småskalig vattenkraft inte ska behandlas som ett samhällsintresse.

Lars Tysklind förstår inte riktigt övriga allianspartiers motiv för reservationen, att förtydliga riksdagens avsikter för att förhindra att tjänstemän på myndigheter gör tolkningar som inte ligger i linje med den politiska viljan.
– Vi kan inte utgå ifrån att vi ska behandla myndigheterna som aktivister, säger han.
– Det är förändringen av lagstiftningen som är det centrala. Sedan är det upp till regeringen att se till så att myndigheterna följer den lagstiftningen, säger Lars Tysklind.

Han betonar också att Liberalerna inte varit med i energiöverenskommelsen och att man inte heller suttit med och förhandlat fram lagförslaget. Han menar att övriga allianspartier är medansvariga för det förslag som regeringen lagt.
– Det riskerar att bli en snedvriden debatt, säger Lars Tysklind.

Lars Tysklind kan förstå moderaten Mats Greens argument för motivreservationen, att de som förhandlat från allianspartierna inte riktigt känner igen alla delar i det man kom överens med regeringen om.
– Jag kan förstå den argumentationen. Men det är upp till regeringen att styra myndigheterna, vi får utgå ifrån att myndigheterna tolkar detta på rätt sätt.

Att Liberalerna skulle lyssna mer på sportfiskare och älvräddare håller inte Lars Tysklind med om.
– Vår utgångspunkt är att vi ska få en bra lagstiftning.

Han påminner också om de insatser Liberalerna har gjort tidigare. Hans egen motion som låg till grund för riksdagens tillkännagivande där man krävde enklare regler för kraftverksägarna.
– Man har fått lägga resurserna på tillståndsgivning och det har vi kritiserat hela tiden., säger Lars Tysklind.

Att Liberalerna skulle svika allianskollegorna håller han inte med om.
– Vi röstade på det förslag som våra allianskollegor har arbetat fram tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Lars Tysklind tycker det kan vara mer relevant att fråga varför övriga allianspartier lägger en reservation mot ett beslut de själva varit med och förhandlat fram.
– Vi var med och drev fram det här tillkännagivandet, så det är inte frågan om att ställa sig på någon sida, säger Lars Tysklind.

Och att det skulle handla om röstfiske förnekar han bestämt.
– Nej inte i den här frågan.
– Vi vill bevara nationalälvarna. Men det betyder inte att vi tycker att vattenkraften inte har varit avgörande för Sverige.
Det är ett politiskt ställningstagande. Det handlar om principer, det handlar inte om att välja sida, förklarar Lars Tysklind.

Han besvarar inte frågan om Liberalerna står närmare sportfiskarna i frågan. Men uttalar sig ändå positivt om ambitionen att restaurera vattendrag.
– Om man kan så ska man ju restaurera vattendrag, säger han.

Men Liberalerna vill, bevara den småskaliga vattenkraften och han håller inte med de som vill införa en kilowattgräns för att få producera el från vattenkraft.
– Det kan ju inte vara rimligt att man lägger ner ett vattenkraftverk bara för att det är litet. Man måste ju göra en miljöbedömning, säger Lars Tysklind, som också betonar att politikerna inte kommer att släppa frågan
– Är det så att myndigheterna inte följer de politiska intentionerna, då måste man förändra lagen igen. Då måste vi se över om det är lagstiftningen som är otydlig.

Mats Green har förklarat att ett av motiven till att övriga allianspartier skrev motivreservationen var att man inte alltid kände igen vad man kommit fram till i samtalen med skrivningarna i propositionen.
Har ni inte pratat med allianskollegorna om detta?
– Jo absolut.

Liberalerna kände alltså till motivet till reservationen från allianskollegorna men valde ändå att rösta med S och Mp. Lars Tysklind menar att det inte ska tolkas som att Liberalerna tagit ställning i själva sakfrågan.
– Jag tycker att det är ledsamt om det blir en svekdebatt.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se