Hallå där Katarina Bartels , skattejurist för LRF och verksam på Skattebyrån LRF Konsult, från den 1 juli räcker det inte med att anställda inom restaurang, bygg och andra branscher skriver in sig i personalliggaren i början och slutet av sina arbetspass. Nu vill regeringen även att ägarna av företagen, äkta hälfter och barn under 16 år ska registrera så fort de utför minsta lilla syssla som kan tolkas som verksamhet. Om det blir fel debiteras det avgift på 12500 kr plus ytterligare 2500 per person som inte är inskriven i boken när Skatteverket utför kontroll.

Hur har LRF jobbat med frågan?

- Vi kan konstatera att det på senare tid införts ett flertal regelsystem som ökar den administrativa börda för företagarna och enligt LRF:s uppfattning måste man vid införandet av sådana nya regler noga överväga om nyttan med reglerna överstiger kostnaden för den enskilde. Tyvärr tycker vi oss se att denna bedömning inte görs i tillräckligt mån från lagstiftarens sida. Gällande det nya regelsystemet för personalliggare som träder i kraft i sommar, som även innebär en utvidgning av antalet branscher som måste ha personalliggare, var LRF kritisk i sitt remissvar och avstyrkte lagförslaget i sin helhet. Detta då det idag inte finns något stöd för att kravet på personalliggare har medfört ett minskat skatteundandragande. Tyvärr lyssnade inte lagstiftaren på remissinstanserna i denna fråga.

På vilket sätt kommer LRF hantera frågan framöver?

- Sedan tidigare har LRF har en dialog med Skatteverket vad gäller kravet på personalliggare i byggbranschen. Vid dessa diskussioner har LRF framförallt lyft upp och även fått gehör för vikten av att man tar hänsyn till den enskilde företagarens situation om Skatteverket överväger att påföra kontrolluppgifter. Hänsyn måste tas till omständigheterna i den enskilda fallet och Skatteverket måste ha en generös tillämpning av eftergiftsgrunderna. Vi kommer noggrant följa Skatteverkets arbete framöver och hur man väljer att tillämpa reglerna och vi vill därför gärna få kontakt med företagare som får problem med Skatteverket i dessa frågor.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör
LRF Västra Götaland, LRF Halland, LRF Värmland
clara.hyltback@lrf.se