– Vi kan inte göra om landsbygden till ett museum, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden (m). Orsaken är stenar vid Hornborgasjön, som hindrar en lantbrukare från att komma in med sina maskiner på sin åkermark.

När politiker och markägare träffades vid Hornborgasjön den gångna veckan passade lantbrukare Karl-Erik Becker på att visa sina stenmurar. Han berättar hur han köpte marken som ersättning för den mark som naturvårdsprojektet gjort obrukbar.

Ersättningsmarken består av flera åkerlappar, som är skilda åt genom stenmurar. När Karl-Erik Becker skulle ta bort några stenar, för att vidga öppningen så maskinerna kunde komma in, för att han skulle kunde bruka ersättningsmarken, då ingrep en tjänsteman från länsstyrelsen.

Han fick veta att det är generellt biotopskydd, och att han därför måste söka dispens.
Karl-Erik Becker berättar hur en tjänsteman vid ett besök på platsen sa till honom att köpa nya maskiner, mindre maskiner som kunde komma igenom.
– Det ska köpas maskiner som passar till marken, säger Karl-Erik Becker med ironi i rösten.
– Nu blir det skog här istället, fortsätter han.

Håkan Persson, från LRF Västra Götalands regionstyrelse, menar att det är odlingsrösen och inte stenmurar.
– Man borde hitta någon förlikning här, säger Sten Bergheden.

Christer Jansson, LRF, berättar att förhoppningen med den nya lag som kom 2014 var att det skulle bli lättnader.
– Men det har inte blivit så, säger han.

Länsstyrelserna bedömer också detta olika. Västra Götalands länsstyrelse har en restriktivare tolkning än flera andra länsstyrelser.
– Man borde gå tillbaka och förtydliga lagstiftningen, säger Christer Jansson.

I grunden handlar det om att hålla markerna öppna. Största hotet mot den biologiska mångfalden här är att odlingen upphör och att marken växer igen.
– Lantbruket måste också kunna utvecklas, säger Christer Jansson.

En deltagare på mötet berättar att förr fick lantbrukarna bidrag för att ta bort stenarna.
– Vi kan inte göra om landsbygden till ett museum, säger Sten Bergheden.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se