Allvarligast och med störst brister är skrivningarna rörande vilka krav som ska ställas på ett kronviltsområdes skötselplan. Där saknas skrivningar om såväl att samråd ska ske samt att och hur skador av hjort ska inventeras och hanteras samtidigt som avsnittet missledande skrivningar rörande skadors uppkomst. I övrigt konstateras att förslaget inte innehåller några skrivningar som garanterar en partssammansatt förvaltning där markägarnas intresse tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.

Jag vill därutöver nämna att jag delar de erinringar/ifrågasättande som framförts av delegationens skogsbruksrepresentanter Katarina Johnsson och Joakim Källman.

Till bilden hör att Naturvårdsverket genomför en fullständig omarbetning av sina föreskrifter rörande vilt för att aktualisera dessa. De nuvarande föreskrifterna har samtidigt uppenbara brister, bland annat avseende hur markägarinflytandet säkerställs, möjligheterna att överklaga beslut etc. En ny och sannolikt bättre föreskrift rörande kronviltsområden kan således förutses inom en inte allt för avlägsen framtid. Jag yrkar därför på att Viltförvaltningsdelegationen bordlägger frågan i avvaktan på nya föreskrifter.

Ronny Johansson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland och markägarrepresentant i Viltförvaltningsdelegationen, ronny.b.johansson@gmail.com