Vi började med att fråga hur den fortsatta implementeringen av Livsmedelsstrategin kommer se ut. Svaret blev att samtliga avdelningar har fått information och att ambitionen är att det framöver skall märkas i allt deras arbete. Vid nästa möte med Länsstyrelsen kommer vi få en mer detaljerad redogörelse.

Vi frågade hur LST arbetar med att ändra klassningarna, Miljökvalitetsnormerna, så att de överensstämmer med de politiska intentionerna i energiöverenskommelsen och den nya vattenlagstiftningen som kommer på plats vid årsskiftet. LST svarade att de just nu jobbar enligt nuvarande lagstiftning, men har med den nya lagstiftningen i tanken. Det kommer bli praxis som sätter arbetet när den nya lagstiftningen skall implementeras.

LST berättade hur de tänker jobba med LOVA bidrag 2019. Just nu projekt igång för 10-11 milj. Bidrag för strukturkalkning minskade 2019 till 30 %, men på grund av torkan ökar man det till 50 %. Mycket glädjande! De ser gärna fler riktade åtgärder mot övergödning. De har identifierat NV Skaraborg, med kommunerna Vara, Grästorp och Lidköping som prioriterade områden. Vi lovade hjälpa till att berätta om det i berörda kommuner. När det gäller LONA har de ökat bidragsdelen från 80 % till 90 %. LST meddelade också att inga nya våtmarker i VG beläggs med strandskydd enligt ett beslut de tidigare fattat.

Diskussion kring torkans effekter. Utbetalningar. LST känner oro kring landsbygdsministerns löfte om att betala ut restbeloppen från 2015, 16 & 17 i år. De har helt enkelt inte resurser för detta. I VG rör det sig om cirka 100 miljoner som inte är utbetalt, det finns dock en stor osäkerhet i denna siffra. De avser tillsammans med övriga Länsstyrelser skriva brev till regeringen och påtala att de inte kan hålla det löftet. Vi bad att få ta del av det brevet för att förmedla till våra medlemmar. Det skulle vi få. I övrigt prio kring att betala ut så mycket pengar som möjligt så fort som möjligt. De har resurser för att betala ut 85 % 19/10 av miljöersättningarna, samt gårdsstödet i december.

LST konstaterar att den vattenförsörjningsplan de påbörjat innan sommaren behöver tas ett större anslag på och även omfatta exvis enskilda brunnar och större vattenuttag (som vid påfyllning av gödseltunnor). De vill gärna att vi uppmärksammar lantbrukare att söka vattendom osv. Vi påtalade att det är viktigt med snabb ärendehantering ett år som detta och att den tiden behöver kortas ner även när det inte är kris. Vi förde även en dialog kring hur de formulerar sina beslut och kom överens om att Christer Jansson skulle hjälpa till med att se hur de kan förenkla språket i sina beslut.

Länsstyrelsen redogjorde att när det gäller antalet ärenden gällande dispenser från det generella biotopskyddet så är det för tillfället tre ärenden på gång, det äldsta påbörjat i maj, de anser därmed att de är bra med i de frågorna. 2017 avslogs 16 dispenser av 25. I år hittills tre avslag av 10 och de konstaterar att det verkar som de ger fler bifall nu. För att ge Landsbygdsavdelningen full kraft i hanteringen av utbetalningarna, kommer ärenden från och med nu hanteras av Naturvårdsenheten på LST. LRF påtalade att det fortsatt är svårt för lantbrukarna att förstå besluten och varför det blivit avslag i just det fallet då det verkar som LST använder sig av samma formuleringar i avslaget oavsett var det aktuella fallet befinner sig. Det uppfattas då som att det inte görs de individuella bedömningar som de säger sig göra. LST svarade att de gör bedömningar i varje fall och de liknande formuleringarna kan vara ett sätt att jobba effektivare. För att undvika detta skulle en möjlig väg framåt kunna vara att LST bifogar det protokoll de gör vid besiktning till sina beslut.

Senaste gällande ombyggnad av utskovet i Hornborgasjön är att det blir byggstart efter sommaren 2019. LRF påtalade att det är önskvärt att man istället kommunicerar efter skörd 2019.

Efter en diskussion kring Älgförvaltningen där vi påtalade att vi ännu efter sex år inte ser några positiva resultat på skadorna i jord- och skogsbruket av den rådande adaptiva älgförvaltningen enades vi om att LRF skickar en skrivelse till Älgförvaltningsdelegationen, där Anders D sitter ordförande, där vi påtalar detta samt förslag på hur vi skulle vilja ha det istället.

LST har förlängt svarstiden på remissen om Grön infrastruktur på begäran av kommunerna, därför kunde de inte ge besked om hur svaren ser ut. Det blir en preliminär redovisning i nov-dec. De inväntar besked från regeringen om fortsatt finansiering framåt. De kommer starta upp ett BIOGOV (interreg projekt) i Vallebygden där de gärna ser medverkan från LRF.

LRF meddelade att vi avser samla punkter på höstens ordförandeträffar till en ny 10-punktlista och önskade därmed inspel från LST vad de ville se i en sådan lista. Vi enades om att den troligen bör delas upp i tre delar. LST är gärna med och hjälper till att sätta avgränsningarna mellan de tre områdena.

  • En lista på punkter som LST själva äger möjligheten att ändra
  • Frågor av vikt för näringen
  • Frågor som vi gemensamt kan driva på förändring i

Skogsstyrelsen har avsatt 17 miljoner för regionala dialoger om hur de regionala skogsstrategierna kan se ut. De pengarna skall användas under 2018. LST avser söka del av de pengarna. Ansökningsstart 3/9, beslut 17/9 och 1/10 kan pengarna börja jobba. Här gäller det att sätta fart på pengarna snabbt alltså. LST önskar att LRF deltar i processen att ta fram arbetssätt.

Vi tackade LST för deras snabba beslut de tagit i sommar under krisen samt gav beröm för det lösningsorienterade sätt de jobbat på. Framför allt Landsbygdsenheten. Vi påtalade att vi gärna ser att det arbetssättet alltid används framöver och på alla enheter inom LST. Vet man att LST har det bemötandet (att man utgår från att hjälpa och hitta lösning) så accepterar man också lättare ett negativ besked.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com