Göta älv förser såväl Göteborgs som Kungälvs, Lilla Edets, Ale, Trollhättans och Vänersborgs kommuner med vatten. För Göteborgs vattentäkt finns ett skydd sedan tidigare men med det nya vattenskyddsområdet får även de övriga orternas täkter ett skydd.

– Det är viktigt att vattnet får ett skydd, men flera förslag kommer att innebära problem för lantbruket, säger Jan-Åke Bernsten, en av två vattenansvariga i Ale kommungrupp.

Onödigt med en yttre skyddszon
Vattenskyddsområdet föreslås bestå av en inre och en yttre skyddszon. Redan den inre zonen är väl tilltagen och innebär många restriktioner för lantbruket.

– Men den yttre zonen anser vi inte alls behövs, säger Jan-Åke Bernsten.

Det totala området för vattenskyddsområdet omfattar cirka 150 000 hektar, varav cirka 110 00 hektar utgörs av den yttre zonen. I denna föreslås nästan inga restriktioner alls, varken för lantbruket eller andra verksamheter. Men ändå oroar förslaget.

Christer Jansson, vattenexpert i LRF Västra Sverige, har nogsamt läst alla handlingar:

– Det står att det kan bli motiverat att utföra mer omfattande riskbedömningar för verksamheter som ligger i den yttre skyddszonen och som driver verksamhet som regleras enligt miljöbalken. Som jordbruk.

Skapar en osäkerhet för lantbrukare som vill bygga ut
För en lantbrukare som vill bygga nytt stall eller på annat sätt utöka sin verksamhet kan det till alltså innebära problem att få tillstånd, vilket i sin tur skapar en osäkerhet som gör att han eller hon inte vågar satsa.

Christer Jansson menar att förslaget till yttre skyddszon ska ses ur perspektivet att avrinningen från det tänkta vattenskyddsområdet bara står för 5 procent av flödet i Göta älv.

Stor utspädning gör det omotiverat med nya hårda regler
– Mycket av vattnet kommer från Norge. Det är alltså en väldigt stor utspädning och vattenskyddsområdet påverkan på vattentäktenär inte stor. Det finns inte tillräckligt starka skäl för att ha en så stor yttre skyddszon.

Till den inre skyddszonen räknas allt vatten, inklusive dagvatten från bebyggda områden och Europavägar, som inom tolv timmar har runnit fram till närmsta råvattenintag till någon av täkterna. Dessutom ingår en alltid strandzon på 50 meter runt alla vattendrag utom för Göta älv, där strandzonen är 100 meter.

Det innebär att betydligt fler lantbrukare än förut får fler och tuffare regler att hålla sig inom. Det gäller framför allt spridning av växtskyddsmedel, hantering av petroleumprodukter och upplägg av schaktmassor. Det finns också oklarheter kring hur miljöfarlig verksamhet ska hanteras i föreskrifterna. Och med sådana följer krångel, menar Jan-Åke Bernsten.

Extra byråkrati kommer att öka lantbrukets kostnader
– Det blir en extra byråkrati. Den kommer att ta vår tid och kommer att kosta oss pengar. Alla krav på tillstånd innebär ju en ökad kostnad för lantbruket. Dessutom ger det här mer arbete för kommunernas miljöavdelningar och vi är rädda att de inte kommer att kunna klara hanteringen snabbt.

Jan-Åke Bernsten betonar vikten av att få tillstånd för längre perioder så att lantbruket inte behöver lägga tid och pengar på att söka tillstånd varje år. Det ska skrivas in Ale kommungrupps yttrande, lovar han.

Förslaget om anmälningsplikt för betesdjur har tagits bort
Processen med att ta fram vattenskyddsområdet har pågått sedan 2011 och LRF:s kontakter med kommunerna har redan lett till förbättringar. Framför allt är det Ale och Lilla Edets kommungrupper som har drivit arbetet.

– Vi har påverkat i positiv riktning. Det viktigaste resultatet är att de tagit bort förslaget om anmälningsplikt för betesdjur utmed Göta älvs strand, säger Jan-Åke Bernsten.

I veckan som gått har Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edets kommungrupper haft möten om vattenskyddsområdena.

Viktigt att lämna synpunkter
LRF uppmanar alla som är berörda att gå in på www.gavso.se och titta på kartan för att dels göra en bedömning av om den inre zonen är rätt inritad, dels kontrollera var gränserna går för den inre zonen.

– Vi har sett exempel på att det har varit felritat, till exempel har stenmurar markerats som vattendrag och därmed blivit en skyddszon. Det är också viktigt att vara uppmärksam i de fall gränsen går mitt i gårdscentra eftersom du kommer få olika regler i det dagliga arbetet beroende på vilken sida om gränsen du är verksam på, uppmanar Christer Jansson.

www.gavso.se kan man också lämna synpunkter på förslaget.

– Det är viktigt att lämna synpunkter så att politikerna, som fattar det slutliga beslutet om vattenskyddsområdet, förstår att detta är en fråga som rör människor och deras verksamheter. Ska vi nå en förändring krävs det ett engagemang från politikerna, säger Christer Jansson.

Charlotte Andersson
Kommunikatör LRF Västra Sverige