Deras remiss ska hantera den ”pott” för formellt skydd som länet fått på 4 800 nya hektar formellt skyddad mark mellan 2016 och 2020.

En lång rad ”värdetrakter” har tagits fram där detta skydd ska finnas och totalt så ingår nu 27 % av länets skogsmark i en sådan värdetrakt.

LRF anser sammanfattningsvis att:

  • Ett skyddsarbete måste bygga på frivillighet – Komet på riktigt. Eftersom värdetrakterna nu finns utpekade, finns det stora möjligheter för markägare att inom dessa områden på frivillig grund anmäla mark som skulle kunna skyddas med ersättning. Men det förutsätter att tvångsinstrumentet helt slopas.
  • Det måste finnas en tydligare koppling mellan naturvårdsmålen och den budget som finns till förfogande. LRF har flera gånger påtalat att det saknas en anvisad budget till de mål som sätts för ett reservat. Detta gör att staten saknar kontroll på om ambitionsnivå och plånbok hänger ihop.
  • Det måste göras en samhällsekonomisk analys över hur mycket avsättningarna av mark egentligen kostar. När skogen undantas från produktion så minskar den samhällsekonomiska nytta som denna hade genererat i form av hållbara råvaror, jobb och klimatnytta.

Yttrande dnr 511-11655-2018 "Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland" >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se