Erik Evestam och jag (Birgit Jönsson) roar oss med att delta i friluftsrådets möten och hävdar där äganderätten. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som kallar till mötena två gånger per år. Uppdraget är nationellt från Naturvårdsverket.

Vi har fantastiska möjligheter i Sverige att röra oss i det fria och det är något vi ska vara rädda om. Och det är bra att det finns slingor som har tillgänglighet för den som är rörelsehindrad. Grönt är ju skönt för alla.

Men det finns konflikter mellan äganderätt och allemansrätt. De flesta sköter sig bra men en del förstår inte vilken skada vissa aktiviteter gör, som till exempel cyklande och ridande, när trädens rötter skadas. Ju hårdare en led nyttjas ju mer slits marken och bredare tenderar leden bli

Så här skriver länsstyrelsen i Västra Götaland

Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio friluftslivsmål som ska uppnås till år 2020.

Det finns tio nationella mål för friluftslivspolitiken

  1. Tillgänglig natur för alla.
  2. Starkt engagemang och samverkan.
  3. Allemansrätten
  4. Tillgång till natur för friluftslivet.
  5. Attraktiv tätortsnära natur.
  6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling.
  7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet.
  8. Ett rikt friluftsliv i skolan.
  9. Friluftsliv för god folkhälsa.
  10. God kunskap om friluftslivet.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Länk för den som vill läsa mer

Länsstyrelsen Västra Götaland - Friluftsliv >>

Jag må säga att det är en trist syn på äganderätten att det ska inrättas naturreservat för att människor ska ha tillgång på naturen. Varför jobbas det inte med samverkan och avtal med intresserade markägare?

Varför ska det krånglas till som det görs? Jag är trött på att markägare så många gånger anses vara något som katten släpat in.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se