LRFs intryck från materialet är att det finns en stor motvilja hos vattenmyndigheten att utpeka fler undantag. Det går på tvärs med de politiska beslut som tagits som pekar i en riktning när total helhetssyn ska gälla när myndigheten ska bedöma undantag från miljökvalitetsnormen god status.

LRF pekar också på EU kommissionens klargörande om att Sverige har möjlighet att spara dammar från utrivning då det finns andra nyttigheter med dessa som är värdefulla att föra vidare till kommande generationer.

Läs hela LRFs yttrande här >>     

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se