Med anledning av det har LRF träffat projektledningen.

-  Vi hade en bra diskussion och det är positivt att Skanova lyssnat på kritiken och förändrat en del sträckningar. Men vi kommer såklart fortsätta följa hur projektet löper på och vår utgångspunkt är att befintliga vägar ska följas och att det ska tas så stor hänsyn till markägarnas synpunkter som möjligt, säger Ove Karlsson som är ordförande för LRFs kommungrupp i Götene.

Projektet omfattar i den här etappen ca 50 mil mellan Trollhättan och Kristinehamn. Det är en transportledning som ska tillmötesgå den växande efterfrågan på kapacitet som finns i hela landet och detta är ett av flera liknande projekt.

I Skaraborg har en del markägare fått kartor som visar att kabeln ska gå i åkermark och på andra, mindre lämpliga ställen. Det har också funnits synpunkter på hur dialogen förts från projektören.

Skanova berättade att deras princip är att så ofta som möjligt lägga kabeln i anslutning till befintliga vägar, såväl allmänna som enskilda – samt längs sträckor där de redan har kanalisation. I den projektering som visades på mötet så framgick att det har gjorts en del förändringar jämfört med tidigare versioner och det innebär att de allra flesta av dragningarna på åkermark, har ersatts av dragningar i vägområdet. Och då är det med väghållaren - oftast Trafikverket – som Skanova har den främsta dialogen.

LRF framförde att det är viktigt med en tidig och bra dialog och att det är en fördel om LRF från information om projekten i förväg. Något som idag sker per automatik vid de flesta elnätsprojekt.

Att ledningarna följer befintlig infrastruktur ser LRF som positivt för markägarna, men även för nätägarna innebär det en fördel om de inte riskerar komma i vägen för jordbruket eftersom detta medför att nätägarna måste ersätta markägarna för merkostnader.

När det gäller markavtal så har LRF Konsult och Skanova förhandlat fram ett markavtal som bolaget använder. Det är ett avtal som LRF rekommenderar. LRF Konsult har också ett liknande avtal framförhandlat med en annan stor infrastrukturbyggare, nämligen IPOnly. Läs mer om detta på www.lrf.se/bredband.

Medverkande från LRF vid mötet var Ove Karlsson från LRFs kommungrupp i Götene, samt Birgit Jönsson och Erik Evestam ur personalen.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se