Statens jakt på små privata vattenkraftverk fortsätter. Myndigheterna struntar i riksdagens beslut från i somras, och föreslår utrivning av kraftverk i Nissan. Nu växer kritiken från branschen mot myndigheternas brist på hörsamhet.

Myndigheterna fortsätter jobba som förut. Utan att anpassa sina förslag till det beslut en majoritet i riksdagen fattat om nya regler. Riksdagen vill att Sverige, precis som de flesta andra länder, ska utnyttja möjligheter till undantag i EUs ramdirektiv för vatten.

Detta framgår bland annat av förslag på åtgärder för miljöanpassning av vattenkraften i pilotprojekten för Emån och Nissan.
– De metoder och bedömningskriterier som utnyttjas i rapporten, baseras på de bestämmelser som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tidigare. De tar således inte hänsyn till riksdagens beslut om nya regler, säger Gunnar Olofsson, kraftverksägare och medlem i Västsvensk Vattenkraftförenings styrelse.

Formellt träder den nya lagen inte i kraft förrän vid årsskiftet. Men det är ovanligt att myndigheter, när ett beslut är fattat, arbetar i en helt annan riktning.

Tung kritik kommer därför från Smålands Vattenkraftförening och Västsvensk Vattenkraftförening. I ett gemensamt remissyttrande skriver de att det saknas en konsekvensutredning och att det därför inte går att bedöma konsekvenserna av förslaget för exempelvis den småskaliga vattenkraften.

Vattenkraftföreningarna är också kritiska till att ansvariga myndigheter inte tar hänsyn till energiöverenskommelsens löften om förenklingar. Istället levererar den statliga förvaltningen mängder av ”byråkratiskt omfattande och komplicerade samråd”, skriver föreningarna.

Föreningarna riktar också kritik mot att länsstyrelsen ”ondgör sig” över att antalet strömsträckor minskat kraftigt på grund av vattenkraften. ”Är det så är det uppenbart att vattendraget är kraftigt modifierat och då måste vattendraget också klassas som KMV.” (KMV, kraftigt modifierat). ”I annat fall kan verksamheten inte längre bedrivas och kraftverket måste rivas, det framgår tydligt.”

Det finns 60 vattenkraftverk i drift i Nissan. Några av dessa vill tjänstemännen bakom rapporten riva ut. Så här står det i rapporten:
”Utöver det klassiska byggandet av omlöp förbi kraftverksdammar, skulle det därför tillföras stora miljövinster om man kan få till avsänkning, och i vissa fall utrivning, av några dammar. Givetvis ska man i så fall väga nyttan med avsänkningen mot den energinytta som kraftverket bidrar med till elsystemet.”

Svensk Vattenkraftförening och Västsvensk Vattenkraftförening skriver att exemplen i pilotfallen visar att länsstyrelserna kommer att driva på för att processer ska leda till utrivningar.
Föreningarna kräver att dessa skrivningar tas bort, eftersom ”det strider mot den nya lagen”.

Avslutningsvis konstaterar föreningarna att man ser positivt på åtgärder som verksamhetsutövarna upplever gör miljönytta, men negativt på åtgärder som hotar verksamheterna.

LRF och Svensk Vattenkraftförening har tidigare riktat skarp kritik mot vattenmyndigheternas samråd som innebär ett förslag där i stort sett inga vattendrag klassas som KMV, kraftigt modifierade. Detta stämmer inte med vad en majoritet i riksdagen ville med den nya lagen som antogs i somras.

– Man borde ha följt den uppmaningen som står skriven i propositionen, att KMV-tillämpningen ska göras fullt ut enligt vattendirektivets riktlinjer, säger Rune Hallgren, Svensk Vattenkraftförening till Land Lantbruk.
Om vattendrag inte klassas som KMV kommer det att bli fråga om utrivningar av småskalig vattenkraft, tvärt emot vad en majoritet i riksdagen och den allmänna opinionen vill.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se