– Myndigheterna ska jobba enligt politikernas intentioner, säger Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftförening. På höstmötet i Kvänum diskuterades konsekvenserna av ny lag och nationell plan för omprövning.

Ett 40-tal kraftverksägare samlades på lördagen i Kvänum för att diskutera situationen för den småskaliga vattenkraften. Västsvensk Vattenkraftförening arrangerade mötet för att informera om den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2019.

Mycket på mötet handlade om myndigheternas arbete och ovilja att ta till sig politikernas intentioner med den nya lagen.
– De har inte tagit till sig att det skall ske förenklingar, säger Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftförening.

Han inledde mötet med att kommentera Havs- och vattenmyndighetens arbete med den nationella planen och länsstyrelsernas arbeten med KMV samt det pilotprojekt för Nissan och Emån som föreningen kritiserat i ett remissvar.
– Varför sitter det folk på länsstyrelsen och skriver sådana förslag när det inte finns något sådant mandat, säger Johan Hillström, som är kritisk till att myndigheterna inte tar hänsyn till de som drabbas.
– Man redovisar miljönyttan, men inte konsekvenserna som det får för oss.

Mats Haglund, vice ordförande i Svensk Vattenkraftförening, förklarade att konsekvenserna av den nya lagen, och myndigheternas tillämpning, först kommer att synas vid domstolsprövningarna.

Miljökvalitetsnormerna kommer att få stor betydelse vid omprövningarna. Och de ska gå att överklaga miljökvalitetsnormerna, men det kräver enorma resurser.
– Det är myndigheterna som godtyckligt sätter miljökvalitetsnormerna och de blir rättsligt bindande, säger Gunnar Olofsson, som sitter i VSVFs styrelse.

Elproduktionen begränsas
Den nya lagen kommer att innebära en begränsning av möjligheterna att bygga nya vattenkraftverk. Utbyggnad ska ske genom effekthöjning. Inga nya vattenkraftverk kommer att tillåtas.

Man planerar alltså att begränsa elproduktionen från vattenkraften. Den nationella planen innebär att produktionsförlusten inte får överstiga 2,3 procent av nuvarande produktion. Befintliga kraftverk kommer att omprövas efter 40 år, på verksamhetsutövarens bekostnad. Alla kraftverk kommer alltså att omprövas regelbundet.

Situationen för de som redan fått förelägganden diskuterades också. Föreningens har krävt att det ska bli omprövning, inte nyprövning.
– Det är förhoppningen. Men det kräver att länsstyrelsen är tillmötesgående, säger Johan Hillström.

Vid omprövning ansvarar verksamhetsutövaren för att ta fram det underlag som behövs.
– Det är en riktig slamkrypare. Det kan leda till vad som helst, säger Johan Hillström. Risken finns att det ställs krav på mer omfattande utredningar än tidigare.

En annan fråga som hänger i luften är hur begreppet samhällsnytta ska definieras.
– Det överlåter politikerna till myndigheterna att definiera. Men det är en politisk fråga vad som är samhällsnytta, säger Gunnar Olofsson.

Plan för omprövning
Omprövningarna enligt den nationella planen börjar 2020. Produktionsförlusterna får inte överskrida 2,3 procent, eller 1,5 TWh, terawattimmar, av nuvarande elproduktion. HaV är klart med en förstudie när det gäller den nationella planen. För att få ersättning måste man anmäla sig till fonden. Fonden ersätter kostnader för åtgärder, men man får betala 15 procent själv.

Mötet diskuterade också den svaga politiska styrningen, problemet med självständiga myndigheter och ministerstyre. Och chefer som inte vågar ingripa när enskilda tjänstemän driver egna intressen. Mötet konstaterar att Tidan, med sina 41 små kraftverk, borde kunna kvala in som KMV, kraftigt modifierat vattendrag.

En fråga som kom upp var om fonden kommer att ta hänsyn till eget bruk. När elen används i den egna verksamheten. Svaret är dock nej, enligt föreningen. Begreppet samhällsnytta borde omfatta även lokal samhällsnytta, hävdar en deltagare. Och inte bara det nationella behovet av reglerkraft.
I lagen står det att kraven på åtgärder inte får vara så omfattande att verksamheten inte kan bedrivas. Återstår att se om myndigheterna hittar ett sätt att runda detta.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se