LRF har på nationell nivå varit mycket kritiskt till det här projektet och kommungruppen har nu ställt ett antal krav på hur inventeringen ska gå till för att bli rättssäker.

- Inventeringskampanjen har skapat stor oro i skogsägarled eftersom ingen idag kan veta vilka effekter den kommer att få. Enligt principen ”naturvärdena bestämmer omfattningen” så kan allt från små frimärken- till tiotals hektar av ens mark plötsligt bli nyckelbiotop och då i praktiken ekonomiskt värdelös. Det säger Tina Dahl som är kommungruppens ordförande.

I en skrivelse till Skogsstyrelsen ställer kommungruppen ett antal krav på hur inventeringen ska gå till för att det inte ska skapas ännu större oro bland markägarna.

  • Att skogsägarna får brev i förväg om att inventeringen kommer göras.
  • Att skogsägare enskilt eller i grupp erbjuds lokala informationsmöten inför inventeringens start.
  • Att de markägare som önskar det bereds möjlighet att närvara vid inventeringen.
  • Att inventeringen inte får leda till att mer än 5 % av fastighetens areal pekas ut som nyckelbiotop.
  • Att i de fall så ändå sker, ska intrångsersättning skyndsamt betalas ut. En enskild markägare ska inte få agera bank åt statens naturvårdsarbete.
  • Att det ska vara möjligt för markägaren att få bedömningen omprövad av någon som är fristående från den första inventeringen.

LRF Västra Götaland kommer följa utvecklingen framöver:

- Det här är en väldigt viktig fråga för oss och vi kommer att bevaka den här frågan noggrant tillsammans med våra medlemmar, säger Peter Tagesson, ledamot av LRFs regionstyrelse.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik-evestam@lrf.se