Från VG-styrelsen deltog Hans-Ola Olsson, Peter Tagesson samt undertecknad Sofia Karlsson. Från personalen Robert Larsson, Janne Landström, Jenny Nilsson, Erik Evestam och Christer Jansson. Från Länsstyrelsen Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Marie Andreasson, avdelningschef för jordbrukarstöd, landsbygd, Sven Swedberg, avdelningschef naturavdelningen, Sandra Brantebäck, avdelningschef vattenavdelningen samt Ulrika Samuelsson, avdelningschef miljöavdelningen.

Här följer en kort rapport från några av punkterna vi diskuterade:

Ny punktlista

Vi överlämnade den nya 10 punktslistan, som numera består av 11 punkter. Bra medskick till listan från bland annat höstens kommungruppsträffar. Vi berättade också varför listan nu ser lite annorlunda ut än den tidigare. Den förra ansåg Länsstyrelsen på många punkter att de inte rådde över och det var en viktig synpunkt som vi tagit fasta på. Samtliga punkter bygger på verkliga "fall" som våra medlemmar upplever i sina företag och det berättade vi om. Den nuvarande listans övergripande punkter om sättet hur vi önskar att myndighetsutövningen sker på presenterades också.

Länsstyrelsen var positiva till den nya listan och höll med om att de själva förfogade över möjligheten att skapa förändring på de punkter vi tagit upp. De berättade också att de sedan förra året driver ett internt projekt som handlar om hur de skall jobba med sin myndighetsutövning och bemötande.

Skydd av skog
En intressant diskussion blev det kring punkten av skydd av skog där vi berättade om Frivillig Vaern (det sätt man jobbar på i Norge som vi fick lära oss mer om på vår studieresa i höstas). Länsstyrelsen kände inte till det arbetssättet och då erbjöd vi oss att bjuda in till träff där vi berättade mer.

Småskalig vattenkraft
Vi diskuterade småskalig vattenkraft samt hur Länsstyrelsen kommer hantera processerna kring prövning av och den nationella planen kring småskalig vattenkraft. Sedan den 14/1 finns en E-tjänst som man kan anmäla sig till. Det är en förutsättning för att kunna ta del av fonden för delfinansiering av åtgärder. Det finns en bra F&Q på hemsidan om man har frågor. Länsstyrelsen kommer skriva mer i vårt nyhetsbrev. Länsstyrelsen kunde igår inte svara riktigt hur de kommer hantera de dammar som idag inte har några papper om de kommer omfattas av nyprövning eller omprövning. De kommer kalibrera sig med andra Länsstyrelser så behandlingen blir likartad. Länsstyrelsen säger att deras intention är att de 1 200 kraftverksägare och dammägare som finns i VG är informerade/kommer informeras samt att de kommer påminna så att alla anmäler sig innan den 30/6.

Grön Infrastruktur
Vi diskuterade Grön Infrastruktur och hur Länsstyrelsen kommer jobba vidare med det. GI finns med i det regleringsbrev som Länsstyrelsen fått, men ännu inte i någon budget. Sven Swedberg klargjorde att Grön Infrastruktur är ett kunskapsunderlag och skall användas som det inget annat.

Biotopskydd
Dispensläget för generellt biotopskydd var ett annat ämne som diskuterades. Vi fortsätter trycka på att det är viktigt att Länsstyrelsen använder sig av markägarens egna beräkningar, om markägaren inte inkommit med sådana informeras om att den möjligheten finns, samt att om då beräkningarna visar att åtgärden är lönsam skall dispens ges. Frågorna ligger sedan i höstas på Naturavdelningen.

Sommarens torka
Vi gav också en nulägesbild kring hur vi ser på konsekvenserna kring sommarens värme och torka. Långa slaktköer som resulterar i fler djur än djurägarna räknat med. Likviditetsproblem för en del. Länsstyrelsen berättade om det aktuella utbetalningsläget. De återkommer till oss med aktuell statistik. När det gäller utbetalningarna för 2018 var man bra i fas. För 15-17 återstod i december 46 miljoner (i augusti var den siffran 105 miljoner). Det är 19 000 ärenden som kvarstår och många av dessa är på mycket små belopp. De informerade också att man på Länsstyrelsen gemensamt prioriterat utbetalningarna och handläggningarna på grund av sommaren. Den prioriteringen ligger fast 2019.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com