Kommunen kontrollerade platsen i början av året och kunde då konstatera att balarna stod kvar, man har nu skickat en faktura till lantbrukaren med krav på 13 600 kr i handläggningsavgift för prövning enligt Miljöbalken.

Christer Jansson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige, har besökt den aktuella gården och ställer sig oförstående till kommunens hantering. 

- Vi pratar här om några balar som står placerade inom strandskyddat område och som används i den dagliga driften i ett lantbruksföretag som har sin verksamhet inom strandskyddat område. Vi anser att en prövning enligt miljöbalken i detta ärende är onödigt då ensilagebalar är en del av de areella näringarna. Vi kan konstatera att kommunen inte delar vår uppfattning. Vi kommer naturligtvis att bevaka utgången av ärendet.

Lantbrukaren har också gallrat sin skog i anslutning till platsen för att öppna upp och förbättra trafiksituationen och därför lagras också flis på platsen. Det var genom tips från allmänheten som Miljöförvaltningen åkte ut och kunde konstatera att flisen och ensilagebalarna låg kvar.

Samråd krävs med tillsynsmyndigheten om åtgärderna innebär en väsentlig förändring av naturmiljön, LRF anser inte detta vara det.

- Det som brukar kräva samråd är större schaktningar, anlägga, ändring av eller större underhållsåtgärder av vägar eller diken, större dräneringar som inte är tillståndspliktiga enligt 11 kap. miljöbalken, eller genomförande av större tävlingar eller lägerverksamhet, några balar och flis från en gallring innebär ju inte en väsentlig förändring av naturmiljön och därför anser vi att balarna kan stå kvar utan att bonden behöver betala handläggningsavgiften på 13 600 kr, säger Christer Jansson.

Bonden har nu tagit hjälp av jurist för att överklaga kommunens beslut.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se