Vid VG-stämman i mars behandlades en motion från Lidköpings kommungrupp om arbetsordning för valberedningarna ute i LRFs olika regioner.

Stämman beslutade att uppdra åt regionförbundsstyrelsen att sända en skrivelse till riksförbundsstyrelsen och påtala att det saknas arbetsordning för regionvalberedningar och att en sådan måste utarbetas före april månads utgång 2019 samt att arbetsordningen kommuniceras offentligt på LRF Västra Götalands hemsida.

Nu finns ett framtaget förslag till arbetsordning för regionernas valberedningar.

Normalstadgar för LRFs regioner, §13 och §14, beskriver valberedningen och valberedningens arbete på regional nivå. Normalstadgarna anger bland annat att valberedningen ska anta en arbetsordning och att riksförbundet utarbetar förslag till arbetsordning.

Bifogat dokument är förslaget till arbetsordning >>