På sträckan Horred-Breared planeras för att bygga isär de befintliga ledningarna så de inte kan falla på varandra. Det är den så kallade Harsprångsledningen som är byggd i början på 50-talet som ska byggas ny och sen ska den befintliga rivas.

Svenska Kraftnät ska välja korridor, de är 400 meter breda i båda alternativen, på den sju mil långa sträckan. Någon gång framåt höstkanten planeras det för samråd med markägarna.

Kommunerna Mark, Varberg, Falkenberg, Hylte och Halmstad, Skogsstyrelsen och båda länsstyrelserna har haft det som Svenska Kraftnät kallar myndighetsdialog. Generellt kan sägas att yttrandena inte tar hänsyn till att det är privat mark som producerar en massa nyttigheter som hela samhället har gott av.

På mötet informerades om det LRF vet i dagsläget och vilka olika kontakter vi tagit och tar. Självfallet är frågorna många och oron stor över vad detta kan innebära. LRF i Halland och Västra Götaland är tydliga med att kraftledningar ska markförläggas ihop med annan infrastruktur.

Norrut på sträckan mellan Stenkullen och Horred ska också ledningen bytas ut. Svenska Kraftnät säger på hemsidan att informationsmöten kommer att genomföras under våren >>

Söderut från Breared över Hallandsåsen till Söderåsen ska även förnyelsearbete ske. LRF har inte fått någon tidsplan men preliminärt sägs hösten.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birigt.jonsson@lrf.se