I den gedigna remissen så valde LRF att ge synpunkter på strandskyddet, omprövning av vattendomar, övergödning, intrångsersätta åkermark och brist på bete/för högt betestryck.

Här kommer några viktiga punkter och utdrag från synpunkterna som LRF skickade in:

  • Gällande strandskyddet stod det i strategin att det bör anpassas efter havsnivåhöjning. LRF menar att det inte bör anpassas efter havsnivåhöjning, då detta speciellt vid de sydliga kusterna innebär ett oerhört stort område då det är ett flackt landskap. Strandskyddet bör vara med i en politisk översyn där flera intressen beaktas för att undvika intressekonflikter. LRF avfärdar bestämt tanken på att strandskyddet ska användas på det här sättet samt att kustnära landområden tvångsinlöses.

  • I remissen stod att det är viktigt att återskapa fria vandringsvägar för Havsnejonöga och att pågående verksamheter ofta kan påverkas samt att vattendomar måste omprövas. Det beskrivs vidare i strategin att det saknas en politisk vilja, men politiken har gjort en intresseavvägning. LRF förordar att en intresseavvägning görs och att hänsyn tas till pågående verksamheter.
  • Det beskrivs i strategin att det behövs en starkare tillämpning av lagstiftningen när det gäller planering och mer restriktivt byggande i strandzonerna. LRF menar att detta behöver tydliggöras, då det kan bli ett försvårande brukande för avgränsande områden samt att det måste finnas resurser för skötseln av skyddsområdena.
  • Vid bete så är det viktigt att betesdrift uppmuntras och att regelverket inte blir så krångligt att ingen vill ha sina djur på bete vid kusterna.  

Hela remissen går att hitta och läsa på Länsstyrelsens hemsida >>

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se