Vi har lämnat remissvar, där vi först påtalar för EI att LRF som markägarorganisation inte tillhör kretsen av remissinstanser. Det borde vara en självklarhet. Svenska Kraftnät söker koncession för befintlig luftledning, men ledningen behöver reinvesteras.

Det finns ett strängt krav i miljökonsekvensbeskrivningar att alternativ skall redovisas och att bästa teknik skall användas. Svenska Kraftnät har, av taktiska skäl för att bana väg för fortsatt luftledning, valt att redovisa två alternativa dragningar med luftledning för att uppfylla kravet. I remissvaret underkänner vi det och kräver att ledningen anläggs med mark eller sjöförlagd kabel eller att ärendet återförvisas med krav på utredning i ett helhetsperspektiv av olika teknikalternativ med avseende på intrång och påverkan i jord och skogsbruket.

Vi har i remissvaret också uppmärksammat EI på att GPS teknik inte kan användas i närheten av luftledning och att magnetfältet från luftledning överskrider Svenska Kraftnäts egna riktvärden. Vi låter också EI förstå att intrångsersättningarna inte ersätter marknadsvärdesförluster på fastigheter som drabbar fastigheter för överskådlig framtid.

Sammanfattningsvis fortsätter vi jobba på spåret att nätet skall kablifieras och nuvarande teknikval med luftledning ersättningar inte förlusterna av intrånget.

Till sist vill jag delge er ett svar vi fått från Skogsstyrelsen på fråga angående deras okritiska hållning till luftledning i skogsmark. Vi kan inte säga nej till en markanvändning som är flera gånger lönsammare av än skogsbruk. För vem? Ja, inte är det markägaren.

Vårt remisssvar till EI >>

Hans Gradén
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, hanslrf@granared.se