Under torsdagen hade vi (Hans Gradén, Janne Landström och jag) uppföljning av vårt första möte, denna gången var ”tonläget” något mildare.

Vi följde bland annat upp vår tidigare diskussion om skyddsjakt. Det framkommer då att antalet ärenden som berör dovhjort sticker ut och är anmärkningsvärt högt.

Till största delen diskuterade vi älgskötselområden. Vissa fungerar bra, andra inte vilket gör att bra villkor även för licensområdena är nödvändiga ur vår synvinkel. Älgskötselområdenas samrådsmöten med markägare är en springande punkt. De måste genomföras med mycket större reda om älgförvaltningen ska fungera tillfredsställande. Det duger inte att de, som i nuläget, ofta är en liten del av ett ÄSO-årsmöte med ytterst få icke jagande markägare som deltar.

Förenklat kan man säga att LRF anser att en mindre grad av organisering är lösningen på många av de problem vilt orsakar medan Länsstyrelsen anser det motsatta. Här finns en skiljelinje mellan LRF och Länsstyrelsen som slår igenom i många av de ställningstaganden vi sen gör i mer specifika frågor.

Dessutom diskuterade vi årets fällavgifter och om de kan vara på ett annat sätt? Viss del går idag tillbaka vid spillningsinventering 1,50 kr per ruta. Vaktar Länsstyrelsen nuvarande system eller borde de vara mera förändringsbenägna? Vi anser att vi behöver diskutera om det systemet kan utvecklas.

Länsstyrelsen har fått dryga ca 1,5 miljoner ur landsbygdsprogrammet för att driva igång ett ”Mera tall-projekt” i länet. Målet är att i varje av de 128 ÄSO ska en markägare och en jägare utbildas under tre träffar, varav en i fält. Även Skogsstyrelsen kommer vara med. Vår uppfattning är att ledorden i detta arbete måsta vara att det är ståndortsanpassning som är målet samt att Länsstyrelsen tonar ned sina ambitioner om att foderskapande åtgärder ska vara huvudfokus för det är orealistiskt.

Vill runda av med lite beröm till Viltenheten som nu skickar ut kallelser och dagordningar till de olika mötena i god tid.

Nästa möte för denna grupp planeras till mitten vecka 34.

För min del har jag dessutom inplanerade möte i den så kallade Klövviltsgruppen den 18 och 26 maj samt möte i Viltförvaltningsdelegationen den 12 juni.

Håkan ”HåPe” Persson
Vice ordförande och ansvarig för viltfrågor inom LRF Västra Götaland,
hp@jordbrukeriet.se