Dagen ägnades utöver de vanliga rutinärendena till största delen åt att ta fram konkreta förslag på aktiviteter för att kunna göra verkstad av våra verksamhetsprioriteringar.

En viktig prioritering är att öka produktionen av varor och tjänster från det gröna näringslivet i Västra Götaland. Där jobbar vi bland annat med att myndigheterna skall leva upp till livsmedelsstrategins intentioner, framförallt när det gäller tillämpning av de regelverk som lantbruket omfattas av.

Vi anstränger oss också mycket för att få ner betesskadorna av framförallt vildsvin i jord och skogsbruket. En annan viktig uppgift är att påverka de politiskt tillsatta utredningar som berör de areella näringarna, där vi hoppas mycket på en liberaliserad strandskyddslagsstiftning som möjliggör lönsamma investeringar för våra medlemmar. Äganderättsutredningen eller Skogsutredningen 2019 som den bytt namn till kommer att ha stor betydelse för våra medlemmar som äger skog. Här jobbar vi för en tillnyktring från statens sida när de gäller ägandet av skyddsvärd skogsmark.

Sven Callenhed
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, sven.callenberg.amal@gmail.com