Skogens möjlighet till rekreation har blivit extra tydlig denna sommar när svenskarna uppmanats till ”hemester”, detta medför möjligheter till mångbruk där virkesproduktion kombineras med nya idéer och utvecklat företagande.

Men utöver möjligheter så finns det också risker och hot mot det aktiva skogsbruket. Jag vill härmed påtala två risker:

Klimatförändringen riskerar att medföra minskad möjlighet till hållbart skogsbruk

Enligt prognoser för klimatförändringen kommer vi få ett varmare och regnigare klimat, vilket kommer få olika konsekvenser i olika delar av Västra Götaland. Ett exempel är att om värmeböljor sammanfaller med torka stressas granar som blir extra känsliga för barkborreangrepp, vilket märkts i Skaraborg somrarna 2018 och 2019. Ett annat exempel är att de senaste årens regniga och milda vintrar i södra Bohuslän inneburit svårigheter att undvika körskador i skogen.

Skogsnäringens möjligheter att anpassa sig till ett föränderligt klimat är av betydelse för den framtida skogen i Västra Götaland. Lagar och regler behöver anpassas till skogsbrukets förändrade förutsättningar.

Osanningar som framförs i skogsdebatten riskerar att påverka beslutsfattare

Att de aktivt brukade skogarna binder växthusgaser och är bra för klimatet erkänns av betydelsefulla aktörer såsom Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och seriösa miljöorganisationer.

Samtidigt är det tydligt för den skogsintresserade att tillståndet i de svenska skogarna och hur de lämpligast skall brukas är ämnen som debatteras flitigt. Stundtals går debattens vågor höga och har inslag av tillmälen. Tyvärr sprids allehanda påståenden om låg grad av biologisk mångfald i de brukade svenska skogarna. Utan verklighetsförankring talas det om monokulturer och populationsminskningar, att hyggesfritt skogsbruk är det enda acceptabla och att mer skog måste undantas från brukande. Kunniga personer som ifrågasätter får finna sig i att bli kallade mångfaldsförnekare!

Det finns en uppenbar risk att den skogliga debatten tas över av de som högljutt påstår att trakthyggesbruket måste upphöra, och att detta i sin tur påverkar beslutsfattare.

I skogen växer framtiden

Vi som gillar de gröna näringarna måste fortsätta vårt enträgna arbete med att föra fram att jord- och skogsbruket står för lösningar i kampen om att begränsa den pågående klimatförändringen. Sveriges skogar har haft en positiv utveckling sedan införandet av 1993 års skogspolitik med frihet under ansvar. 25 år av naturvård och god skogsskötsel har gett resultat, flera mätbara indikatorer för biologisk mångfald har utvecklats i positiv riktning. Vi skogsbrukare kan öka skogsproduktionen och samtidigt få rikare skogar. Vi är många som är ärligt intresserade av att främja biologisk mångfald och som inte ser någon samtidig konflikt med virkesproduktion. I skogen växer framtiden!

Martin Gustavsson
Ansvarig för skogsfrågor i regionstyrelsen för LRF Västra Götaland, mghg00@gmail.com