Det var temat vid två fältträffar i Vara förra veckan. Initiativtagare var bl a kommungruppen i Vara med anledning av att man blivit uppmärksammade på förluster av växtnäring i vattendragen. Ragnar Lagergren från Länsstyrelsen medverkade och kunde berätta att trenden ändå är på rätt väg med minskade halter i fosfor och kväve.

Att grödans rötter utvecklas maximalt ger förutsättningar för högre skördar och minskad risk för förluster av växtnäring till vattendragen. Då är det viktigt att dräneringen fungerar optimalt och för att dräneringen ska fungera är det viktigt att dikena underhålls. Håkan Johansson, som har en gräventreprenad berättade om hans erfarenheter av dikesunderhåll.

– Generellt underhålls diken alldeles för sällan menar Håkan.

Underhåller man för sällan kan konsekvensen bli att de viktiga dikesslänterna eroderar sönder vilket leder till ökad jorderosion.

– Hur ofta man ska underhålla beror på jordarten, men i Varaområdet kan en intervall på 8-10 år vara ett rimligt intervall, säger Håkan.

Vara kommun har sökt LOVA pengar för att anställa en åtgärdssamordnare som bl a ska kunna stötta lantbrukare med åtgärder som minskar växtnäringsförluster. Albin Jönsson har fått detta uppdrag och ser nu fram emot att träffa lantbrukare i området. Ett första ämne att hugga tag är vatten från kommunens hårdgjorda ytor som leds ut i lantbrukets diken och orsakar översvämningar. Vara kommun kunde berätta att man denna vecka inlett arbetet med att hitta lösningar på detta problem.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se