Direkt har Anders förslag fått 152 röster och gått upp i topp bland alla 31 förslag som nu ligger på kommunens hemsida.

Bakgrunden till Anders förslag är att kostenheten i kommunen propagerar starkt för att äta kött är osmart, ett budskap de fört in i bland annat kommunens matsalar. Bakgrunden till deras propaganda är ett material från det skattefinansierade Skolmatsakademin i Västra Götalandsregionen.

Anders skriver i sitt förslag ”att enligt skolmatsakademin är kossan och dess produkter osmarta klimatval. Växter, djur och människor ingår alla i kolets kretslopp där växterna tar upp koldioxid ur luften när de växer och bildar syre. Människor och djur samt förmultnande växter förbrukar syre och bildar koldioxid, detta pågår hela tiden men det som stör detta kretsloppet är det fossila kolet som används och bidrar till ett överskott av koldioxid.

Enligt statistiken för 2018 finns det på Orust 5 508 ha åker och 1 739 ha naturbetesmark. Av dessa är 5957 ha gräsbevuxet vilket motsvarar 80 % av den totala åker- och naturbetesmarken på Orust, på resterande 1 290 ha odlas till största delen spannmål.

Gräs är en växt som växer större delen av året och tar då upp koldioxid ur luften genom fotosyntesen. Tyvärr har människan svårt att ta upp näringen i gräset vilket gör att det får ta vägen via djuren. Denna omväg gör dessutom att vi får en förädlad produkt i form av kött som innehåller ett protein av hög kvalitet, järn, fett, vitaminerna A, B1, B6, B12, E, K, och dessutom folat, fosfor, krom, koppar, magnesium, niacin, selen och zink. Vissa av dessa näringsämnen finns bara i animaliska produkter men är trots allt viktigt att få med i kosten.

Detta innebär att det är kött och mjölk som har bra produktionsförutsättningar här, och de behövs också för att gynna den biologiska mångfalden på naturbetesmarkerna där 1 kvadratmeter kan innehålla upptill 40 olika växtarter (lika många som en tropisk regnskog). Många insekter som är beroende av de betande djuren blir sedan föda för småfåglar.

- Servera mer miljö- och klimatsmart lokalproducerat nöt- och fårkött vilket ger mer biologisk mångfald, mindre transporter, ett öppet landskap och arbetstillfällen på ön. Låt grundskolebarnen känna att de gör klimatnytta när de äter sin skollunch, om eleverna skulle serveras nötkött som producerats på Orust skulle kommunen hjälpa dem bli betydligt mer klimat- och miljösmarta. Men framför allt hjälper ni eleverna att bli smartare när de får de nyttiga näringsämnen som saknas i den vegetariska kosten, avslutar Anders.

https://sjalvservice.orust.se/forslag/orustforslaget

Under vecka 47 röstade även Orust kommunstyrelses arbetsutskott emot förvaltningens förslag att Orust kommun skulle anta klimatlöfte 13 från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen om maximalt 0,9 kilo CO2 per måltid vilket skulle innebära enbart vegetarisk kost då t ex 100 gram köttfärs innebär ett utsläpp på 2,6 kilo CO2 enligt SLUs kalkyl.

https://klimat2030.se/klimatloften/

Att undanröja galenskap är också en viktig del i LRFs kommungruppers vardag av medlemsnytta.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se