Avtal 

Det är många som vill nyttja din mark. Det handlar bl a om kraftledningar, fiber, vatten och avlopp. Allt sådant som gör att samhället fungerar. Men ofta ska de dras över fastigheter där det bedrivs jord- och skogsbruk.

Även om du skulle ha egen nytta av exempelvis fiber är det viktigt att det finns ett bra markupplåtelseavtal där båda parters skyldigheter och rättigheter framgår. Nätägaren kan aldrig hävda att intrångsersättning inte ska betalas till markägaren. Expropriationslagen gäller. Däremot kan det vara svårt att få den ersättning som man anser vara rättmätig. Ersättning för skördeskador, markpackning, stenplockning, utsäde mm ska regleras separat.

Arrendator ska vara underrättad och det är lämpligt att hens namnteckning finns på avtalet.

Markupplåtelseavtal ligger ofta till grund för ledningsrätt.

Skriv inte på förrän ledningsägaren har ritat på och se till att få ditt exemplar i handen direkt.

Placering

Det är viktigt att få ledningarna där de ger minst bekymmer. Kan vara i väg när det gäller fiber, annars i åkerkanter, fältvägar och skiftesgränser. Den här typen av infrastruktur ska inte ut i åkern. Avgrävda dräneringar, markpackning och svårtillgängligt vid underhåll är några av skälen plus mer förstörda grödor.

Tror man att det egna företaget kommer att expandera så var tydlig med att vissa dragningar är olämpliga. Bara problem om det behöver byggas ny maskinhall om där finns ledningar av något slag.

Dokumentera 

Fotografera, filma och gör anteckningar före, under och efter arbetet. Det har visat sig betydelsefullt många gånger.

Kontakt 

Har du funderingar så kontakta någon av oss som jobbar med äganderätt. Ett samtal med kommungruppens eller avdelningens ordförande är inte heller fel. Många projekt berör ofta många. Att agera tillsammans ger styrka. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se