- I Västra Götaland ingår totalt 250 anläggningar i den nationella planen, varav ett 40-tal i de första prövningsgrupperna som ska omprövas 2022, säger han. 

Det är bara anläggningar kopplade till vattenkraft som prövas på detta sätt och som därigenom har tillgång till ett stort ekonomiskt stöd från vattenkraftens miljöfond. Alla andra dammar - som är mångdubbelt fler – ingår inte. Och för Västra Götalands del handlar det om över 200 stycken bara i första omgången. 

Vad kommer hända med dessa? 

 - Det är en bra fråga, men vi har inte möjlighet att prioritera tillsyn på alla dessa dammanläggningar eller arbeta med olika typer av restaureringsprojekt med hjälp av stadsbidrag. Det finns dock anläggningar som ligger strategiskt exempelvis mitt emellan två anläggningar som är med i NAP, då tittar vi även på vilka möjligheter till miljöförbättrande åtgärder som kan finnas vid en sådan anläggning även om den inte är med i NAP. 

Förstår du att det finns en oro bland de här ägarna av dammarna? 

 - Det förstår jag och vi får en del frågor om detta. Många regleringsdammar som inte genomgått några större förändringar torde vila på äldre rättigheter/urminnes hävd. Detta är dock inte något jag analyserat noggrannare sett till hela länet. 

Har man en äldre rättighet så betraktas det som ett tillstånd i lagens mening men hur detta kommer hanteras är ändå inte helt klart.  

När vattenkraftverken nu ska ses över så är det många intressen som kan påverkas, som kulturmiljö, landskapsbild, grundvattennivåer för kringboende, mm. Detta gäller framförallt om verksamheten ska rivas bort. Morgan vill dock tona den dramatiken. 

 - Det är miljökvalitetsnormerna som ska styra men för mig finns det ingen självklarhet att göra stora förändringar av flödet i vattendraget. Det kan ju finnas verksamhetsutövare som vill riva ut anläggningen för att därigenom slippa ansvaret långsiktigt, men jag har svårt att tro att det blir så många sådana – det är i alla fall inte vår utgångspunkt att så ska ske. 

Prövningarna sker i en dialogform mellan verksamhetens ägare, Länsstyrelsen och miljöfonden.  

 - Vi försöker söka upp alla som företräder ett allmänt intresse inklusive olika typer av föreningar, de som inte är med på möten försöker vi nå genom att sända de dokument som tas fram i samverkansprocessen på remiss där man är välkommen att återkoppla med synpunkter eller information. Enskilda intressen exempelvis förhållandet för en enskild markägare är dock inget som Länsstyrelsen bevakar. 

Samtidigt som detta pågår, ska de fem vattenmyndigheterna fastställa nya förvaltningsplaner. Men här har kritiken varit hård, inte minst från LRF. Även Havs- och vattenmyndigheten och en lång rad kommuner har varit kritiska till hur vattenmyndigheterna tagit fram förslagen. Kravet är att frågan ska prövas av regeringen. Detta krav har även skärpts efter ett initiativ som togs av centerpartiet i miljö- och jordbruksutskottet. När frågan debatterades i riksdagen 22 september ställde sig en majoritet av ledamöterna sig bakom initiativet. Bollen ligger därför tungt i regeringens knä. 

Morgan Jentzen tycker det här blir avgörande för prövningarna. 

 - Miljökvalitetsnormerna kommer ha en stor påverkan för vilka miljöanpassningsåtgärder som blir aktuella vid olika anläggningar, avslutar han.  

Erik Evestam  
Verksamhetsutvecklare