Besluten är tagna under förutsättning att regeringen inte beslutar att pröva vattendirektivets åtgärdsprogram. Detta förbehåll gäller dock inte beslutet om miljökvalitetsnormer. Det är beslut om miljökvalitetsnormer som sätter målsättningen i vattenarbetet och som blir juridiskt bindande för myndigheterna.

I Västerhavet och Södra Östersjön var det oeniga delegationer som fattade beslutet. I Södra Östersjön reserverade sig 3 ledamöter och i Västerhavet 4 ledamöter mot beslutet. Sofia Karlsson som sitter i delegationen på ett personligt mandat, var en av dem som reserverade sig mot beslutet.

- Jag anser för det första att delegationen borde ha inväntat den pågående prövningen som regeringen gör, innan man gick till beslut. För det andra så har det framförts omfattande kritik mot underlaget, bl a från HaV, som är den vägledande myndigheten till Vattenmyndigheterna, och ett 40-tal kommuner i Västerhavet. Dessa myndigheter menar att förslaget allvarligt avviker från gällande bestämmelser. För det tredje så menar jag att Vattenmyndigheten i underlaget inte har lyckats göra avvägningar mot andra viktiga samhällsintressen, såsom energiproduktion och jordbruk.        

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se