På Lucia ordnades ett bra och informativt seminarium om skogen. Paul Christensson, vice ordförande LRF Riks; Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna och Martin Gustavsson, LRF Västra Götaland berättade och samtalade om vad som är på gång i skogen.

Paul inledde med att skogen är i centrum. Det är mycket på gång inom EU med den gröna given och taxonomin. Allt påverkar ett skogsland som Sverige.

Paul betonade vikten av produktion. Både för klimatet och miljövården. Satsningen på familjeskogsbruket lyfter stoltheten och mångfalden.

Gunnar höjde ett varningens finger för vad som kan bli effekterna av artskyddsutredningen. Man har bland annat föreslaget tuffare regler när det gäller fågel än EUs direktiv. Orkidén Knäroten som det finns gott om har blivit en ny symbol för miljörörelsen. Och av någon anledning blir det ofta avverkningsförbud fast växten många gånger finns i trivial skog

Martin berättade om det regionala skogsprogrammet. Ett regionalt skogsprogram för jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi i Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Skogsstyrelsen, LRF Västra Götaland, Södra Skogsägarna, Fyrbodals kommunalförbund och SLU. De olika organisationerna skall nu ta ställning till att skriva under en gemensam avsiktsförklaring om fortsatt samarbete.

Gunnar betonade att media inte ger en rättvisande bild. Andelen död ved ökar, likaså gammelskogen och fågelbeståndet. Statistiken är tydlig.

Lars Andersson, Bollebygd, avslutade med att den stora förändringen för skogsbruket kom med 1903 års skogspolitik. Innan var stora delar av Sverige och inte minst Västkusten ett hedlandskap.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare