Elproduktion är en viktig fråga när det gäller beredskap, i vinter har frågan varit aktuell med höga elpriser och produktionsbrist.

Just nu pågår processen med att förse vattenkraften i Sverige med moderna miljövillkor. Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans kommit fram till att 1,5 TWh kan vi avstå i produktion när verken anpassas och vatten leds om för att det byggs vägar för fisk.

Livsmedelsproduktion är en annan viktig del i Sveriges beredskap.

Tyvärr producerar vi alldeles för lite mat redan nu trots en livsmedelsstrategi som säger att vi behöver öka vår produktion på ett hållbart sätt.

Snart är det dags att förse även markavvattningen med moderna miljövillkor. Redan i slutet av 2023 ska samrådet påbörjas. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten är överens om att vi kan avvara 5 000-12 000 ha åkermark.

Dock finns det ingen som tar ett övergripande ansvar för att dessa mål inte överstigs.

Domstolarna ska döma i varje enskilt fall och de utgår från de miljökvalitetsnormer som är satta för varje vattenförekomst. De har inte till uppdrag att se vad helheten leder till i förluster av elproduktion och matproduktion.

Vi behöver göra om vattenförvaltningen i grunden och politiken behöver vara med och göra de samhällsavvägningar som krävs så att det inte blir myndigheter som gör beräkningar och sedan inte behöver ta ansvar för hur utfallet blir i verkligheten.

Sofia Karlsson
regionordförande LRF Västra Götaland