Pressmeddelande 

Regeringen föreslår skärpta straff mot djuraktivister som begår brott mot lantbrukare i den lagrådsremiss som nu presenterats. I lagrådsremissen föreslås att olaga intrång även omfattar gårdsplanen, att maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i upp till ett år. Särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång och att straffskalan för ovannämnda skärps till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Även försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och olaga intrång straffbeläggs.

- Som lantbrukare är gårdsplanen en lika självklar del av företaget som byggnaderna, därför är det viktigt att även lagen har samma syn. Att känna sig trygg när man går till jobbet borde vara en självklarhet för alla, lagrådsremissen som vi hoppas leder till ny lagstiftning gör att våra medlemmar kan känna sig tryggare på hela sin arbetsplats, säger Sofia Karlsson.

LRF har arbetat länge med frågan och Sofia ser det också viktigt i ett beredskapsperspektiv.

-Medlemmar som känner att politiken lyssnar på dem i frågor som är viktiga, känner större tilltro till att våga satsa inför framtiden, avslutar hon.

Kontaktuppgifter Sofia Karlsson 073-038 42 64