Lillån rinner genom kommunen och passerar många lantbruk. Nu har Lillån fått sänkta miljökvalitetsnormer och för lantbrukarna betyder detta att de inte får lika många inskränkningar eller krav på åtgärder på sin mark.

– Självklart ska vi ha ett bra vatten för det är ju vi som lever och bor här. Samtidigt känns det bra att inte ha höga mål som inte går att nå utan att vi får lägga ner vår verksamhet. Det är ju bra att myndigheterna nu insett det, säger Fredrik Torstensson som är kommungruppsordförande i Mellerud.

Lantbrukarna har redan vidtagit åtgärder för att förbättra vattnet. Tyvärr har inte detta funnits med i Viss.

– Flera kör med N-sensor, vi strukturkalkar och har skyddszoner, men eftersom vi gjort det med egna pengar och inte sökt bidrag för dessa åtgärder så kommer det inte med i Viss. Då ”finns inte” de åtgärderna enligt myndigheterna, säger Gustav Hilmér, som också han sitter med i LRFs kommungrupp.

LRFs kommungrupper har den lokala kännedomen och den är viktig.

– Myndigheterna måste ju sätta saker och ting i relation till varandra. När vi kollade vad de föreslagna åtgärderna längst Lillån skulle kosta både oss lantbrukare och kommunen blev det helt orimligt. Även om vi hade trädat all mark hade vi ändå inte nått målet om god ekologisk status till 2027 och det insåg kommunen också, säger Gustav Hilmér.

För LRFs kommungrupp i Mellerud är beslutet glädjande men de fortsätter att arbeta med vattenfrågan. Leva (Lokalt engagemang för vattnet) och även Lova (Lokala Vattenvårdsprojekt) fortsätter för att förbättra vattnet i Lillån.

– Både Leva och Lova är jättebra, men det tar tid och det får ta tid att förbättra vattnet, säger Gustav Hilmér.

Kommungruppen är också tacksam för den stöttning de fått av LRF regionalt.

– LRF tog regionalt fram ett gediget underlag som vi kunde använda oss av när vi pratade med kommunen och med deras tjänstemän. Nu slutade det med att några kommuner i Dalsland gick ihop och skrev ett gemensamt yttrande, vilket verkar ha gett resultat, avslutar Fredrik Torstenssson.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör

FAKTA LOVA OCH LEVA

Lova står för ”Lokala vattenvårdsprojekt”. Nu heter projektet Lova – minskad övergödning på Dalboslätten och detta innebär att projektet förlängts till 2023 och att området utökats till hela Dalboslätten. Det kommer finnas ekonomiska medel till åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten.

Leva står för Lokalt engagemang för vatten. Pilotprojekt bedrivs av Dalslands Miljö- och Energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun. Arbetet bedrivs på Dalboslätten i södra Dalsland i Lillåns avrinningsområde, samt i två angränsande avrinningsområden. Målet med projektet är att förbättra vattenkvaliteten i Lillån och angränsande vattendrag på Dalboslätten så att de uppnår god ekologisk status och samtidigt bibehåller en effektiv livsmedelsproduktion.