Över 40 personer hade samlats den 9 februari när Skoglig Plattform Väst vid Gröna Klustret Nuntorp (se inlägg till höger för att läsa mer) arrangerade ett digitalt kvällsseminarium om äganderätt med Gunnar Lindén från LRF Skogsägarna som gästföreläsare.

Seminariet började med att verksamhetsledaren Peter Eriksson berättade om Gröna Klustret och projektledaren Jan-Stefan Karlsson berättade om projektet Skoglig Plattform Väst och dess program för våren 2022. Därefter följde Gunnar Lindéns föreläsning om hur äganderätten för skogsägare påverkas från många olika håll:

Skogspropositionen som presenterades av regeringen i november förväntas ge en stärkt äganderätt, men det återstår att se vad som blir den praktiska tillämpningen av regeringens förslag om frivillig grund för formellt skydd. Artskyddsförordningen är problematisk och det finns organisationer med syfte att stoppa avverkningar letar efter exempelvis orkidén knärot eller den relativt vanliga fågelarten talltita och sedan åberopar artskyddsförordningen. Sverige har internationella åtaganden om bevarandet av biologisk mångfald, men ansvarig myndighet väljer att inte räkna med frivilliga avsättningar vilket gör att Sverige framstår som "sämst i klassen" trots att det borde vara tvärtom. Därtill kommer att det inte klart vad som blir effekten av EU-politik avseende växthusgaser från markanvändning (LULUCF) och taxonomi för hållbara investeringar.

Gunnar berörde också varför forskare är oense om skogens klimatnytta och menade att det beror på dels hur man räknar att skogsråvara kan ersätta fossila produkter, dels tidsperspektivet och hur man tar hänsyn till skogsbrukets omloppstider.

En vecka senare genomförde LRF Västra Sverige ett webbinarium vid lunchtid med tema skog och många personer anslöt till detta möte. Återigen medverkade Gunnar Lindén och denna gång tillsammans med Lennart Ackzell som är internationell samordnare vid LRF Skogsägarna. Gunnars fokuserade på artskyddsförordningen och extrema konsekvenser med anledningen av att Skogsstyrelsen nyligen meddelat att myndigheten nu inför en anpassning till den senaste tidens rättsutveckling i EU och i Sverige.

Lennart Ackzell gav en trendspaning om EU och kommissionens nuvarande syn på skogspolitik vilket får uttryck i EU:s skogsstrategi, förslag om nivåer för upptag av växthusgaser vid markanvändning (LULUCF), taxonomi för hållbara investeringar och hållbarhetskriterier för biomassa.

Två mycket intressanta seminarier men tyvärr finns för närvarande många mörka moln som skymmer skogen som är vårt gröna guld. 

Martin Gustavsson
Vice ordförande LRF Västra Götaland