Anders Halleröd, kommungruppsordförande LRF Orust, vill tipsa om att det just nu med barmark och stora flockar med därtill hörande stora betesskador av grågås, kanadagås och vitkindad gås och sångsvan, är tillåtet att skyddsjaga dem på såväl höstgrödor som vall, utan ansökan.

”Grågås, kanadagås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda får jagas den 1 juli-30 juni.”

”Sångsvan som uppträder i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den 1 oktober-31 mars.”

Grunden hittar du i bilaga 4 i Jaktförordningen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905