När sen beslutet dykt upp, kommer så fakturan, på i många fall flera tiotusentals kronor, för jobb som rimligtvis bara borde tagit några dagar av lantmätarens tid. Så här har det sett ut i flera decennier, så länge att medborgarna uppfattat långa handläggningstider och hutlösa fakturor från Lantmäteriet som ett normalläge.

Genomsnittlig total handläggningstid för ärenden rörande jord- och skogsbruk har mellan åren 2007 - 2017 varit 48 veckor. När sedan taxan för fastighetsbildning accelererat på ett sätt som vida överstigit den allmänna kostnadsutvecklingen började allt fler av myndighetens kunder överklaga sina fakturor till Mark- och Miljödomstolen, som i mer än vart tionde fall satte ner avgiften. Detta var sannolikt en av anledningarna till att Riksrevisionen fick upp ögonen för Lantmäteriets verksamhet.

I Riksrevisionens rapport från 1 mars 2022 är man mycket kritisk till Lantmäteriets långa handläggningstider och höga oförutsägbara avgifter.

Riksrevisionen rekommenderar att hela regelverket och nuvarande avgiftsmodell ses över. Som ett av skälen till problemet med långa handläggningstider anger myndigheten svårigheten att rekrytera tillräckligt många lantmätare, ett problem som i så fall funnits i 20 år. Och med fler anställda lär det bli svårt att sänka taxan. Lösningen är effektivisering, något som vi företagare ständigt jobbar med, men som verkar vara omöjligt för många offentliga institutioner.

Sven Callenberg
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, sven.callenberg@lrf.se