För att stimulera mjölkproduktionen i Dalarna, Gävleborg och Norduppland startade kring årsskiftet 11/12 ett gemensamt projekt: Framtidens mjölkproduktion i Dalarna & Gävleborg.

Projektledare var på 20 procent Anette Andersson från Österfärnebo. Från hösten 2013 ersattes Anette av Camilla Mattsson.

Camilla Mattsson

Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg ville vända utvecklingen av minskad mjökproduktion i de båda länen. Norduppland ingick också, eftersom distriktet ingår i Geflortens Mejeris upptagningsområde.

Det handlade om att identifiera hindren för mjölkföretag i området att växa och utvecklas och att komma med förslag till åtgärder. Projekttid var januari 2012 till och med december 2013.

Syfte

Produktionen av mjölk har minskat i både Da­larnas och Gävleborgs län under en följd av år. Mejerierna efterfrågar mer mjölk och marknad finns.

Projektet skulle ta reda på vad som behövs för att stärka mjölkproduktionen i de båda länen, både nuvarande företagare och unga som vill in i branschen.

Projektet skulle vara en grund för att bidra till ut­veckling av lönsamma och hållbara mjölkföretag ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Målgrupp

Målgrupp var lantbruksföretagare i Dalarna, Gävleborg och Norduppland som

  • vill fortsätta att bedriva mjölkproduktion och som därmed vill utveckla sig som företagare och producenter
  • vill expandera sin mjölkproduktion i form av nybyggnation eller till/ombyggnad
  • vill nystarta eller återuppta mjölkproduktion

Målsättningar

Projektet skulle beskriva långsiktiga strategier och aktiviteter för uthållig mjölkproduktion i Da­larna och Gävleborg. Dessa skulle kunna utgöra underlag för efterföljande utvecklingsprojekt. Mätbart mål var att den nedåtgående trenden för mjölkproduktionen bryts och att mjölkpro­duktionen i de båda länen ökar.

Projektet skulle skapa en kommunikation mellan mjölkproducenter, LRF och andra branschak­törer för att efterfråganstyrt kunna erbjuda aktiviteter som kurser, föreläsningar, studieresor, rådgivning, praktik mm.

Arbetssätt

Analys av läget nu och i framtiden skulle göras med hjälp av enkäter och intervjuer med målgruppen mjölkföretagare och/eller blivande mjölkföreta­gare. Utifrån önskemålen skulle aktiviteter som kan genomföras dels inom pro­jekttiden, dels längre fram beskrivas och planeras .

Projektet skulle också följa aktiviteter som görs av annan finansiär men är riktad till samma mål­grupp, till exempel Mjölkföretagardagarna.

Projktet skulle också bedöma hur pass tillämpliga nationella satsningar är på målgruppen.

Utveckling av frågor kring seminverksamhet kan genomföras som en separat aktivitet.

Finansiärer

Projektet finansierades via EU:s Landsbygdspro­gram samt med medel från LRF, Svensk Mjölk, Arla, Gefleortens Mejeri, Växa Sverige, Länsför­säkringar Gävleborg, Dalarnas Försäkringbolag samt Landshypotek.

Projektledare

Anette Andersson

Camilla Mattsson