Förstudien Grön omsorg i Dalarna avslutades vid halvårsskiftet 2013. David Levrén var projektledare och avsikten var dels att undersöka hur stort intresse det finns för Grön omsorg i Dalarnas kommuner, dels att se vad som behövs för att få igång en sådan verksamhet i länet.

Nedan utdrag ur David Levréns slutrapport:

Förstudien visar att flera av kommunerna är intresserade av att se över möjligheterna att köpa in Grön Omsorg. Förstudien visar också att det kommer att krävas ett omfattande arbete för att verkligen kunna ge svar på om det finns förutsättningar för lönsamma affärer för entreprenörer med intresse av Grön Omsorg.

Politiska beslut krävs

För att en kommun ska bli aktuell som kund inom Grön Omsorg krävs politiska beslut i kommunen och tjänstemän som ges möjligheter att jobba för ett nytt sätt att erbjuda meningsfull sysselsättning.

I Jämtland har Ann Larsson jobbat med Grön Omsorg i många år. De har kommit långt i jämförelse med de flesta andra regioner i landet. Ann svarar så här på frågan om hur de har gått tillväga för att utveckla Grön Omsorg . "Grön Omsorg är för de flesta kunder ett nytt och oprövat sätt att bedriva omsorg på och därför behövs det ett gemensamt utvecklingsarbete mellan leverantörer och kunder för att visa på goda praktiska exempel."

Större projekt behövs

Att en tjänsteman på en kommun svarat ja på frågan om det vore intressant att se över möjligheterna att köpa in Grön Omsorg är givetvis långt ifrån en garanti att Grön Omsorg kommer att bli aktuellt i den kommunen. Ett större projekt bör planeras på ett sätt som gör att kommunerna inledningsvis erbjuds information via fysiska träffar där Grön Omsorg kan presenteras för tjänstemän och politiker i kommunerna.

När detta är gjort kan de kommuner som är intresserade av att gå vidare erbjudas ett samarbetsprojekt där vi sammanför dem med företagare med Grön Omsorg som affärsidé. Denna samverkan ska leda till att det byggs upp konkreta och långsiktiga verksamheter på några demonstrationsgårdar i länet. Detta kommer att ge möjligheter att visa andra kommuner praktiska exempel på hur Grön Omsorg kan vara ett intressant komplement till den omsorg som erbjuds idag.

"Samarbeta med Jämtland"

Vidare bör projektet söka ett nära samarbete med LRF:s Jämtlandskontor där de i dag utvecklar den så kallade "Jämtlandsmodellen" som är ett koncept för kvalitetssäkring tänkt att användas av både leverantörer och kunder vid upphandlingar och avtal. Under denna förstudies genomförande har ett samarbete inletts med Hushållningssällskapet och deras projekt Grön Arena. Det är ett projekt som är igång och erfarenheterna från det projektet kommer att vara värdefulla vid den fortsatta planeringen av ett större projekt inom Grön Omsorg i Dalarna.

Vad menar LRF med Grön omsorg?

LRF Definierar Grön Omsorg enligt följande "meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov". Människorna är i det här fallet de som berörs av socialtjänstlagen(SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS).

Hur gjordes förstudien?

Förstudien är gjord genom en intervjuundersökning som vänt sig till samtliga kommuner i Dalarnas län.

Vad var syftet med förstudien?

Syftet har varit att ta reda på mer om kommunernas intresse för Grön Omsorg samt att informera om de möjligheter som finns. Syftet har också varit att planera ett kommande projekt utifrån den information som samlas in.