Projektet Lönsam WäXtodling i Dalarna och Gävleborg handlade om behovsinriktad utbildning för växtodlare i de båda länen. Projektledare på deltid var Mats Selin. Projektet avslutades i augusti 2010.

Jordbruksnäringen globalt och i Sverige, givetvis även för oss i region Dalarna/Gävleborg, har många stora och svåra frågor att ta ställning till inför framtiden. Handlingsberedskap inför framtiden bygger på ökad kunskap och förståelse inom en mängd arbetsområden. En av det mest basala är kunskap om odling och dess förutsättningar.

Miljöavgifter finansierar


Lönsam WäXtodling var ett LRF-ägt projekt med syfte att öka kompetensen hos lantbruksföretagarna inom växtodlingsområdet i regionen Dalarna/Gävleborg. Projektet hade möjliggjorts genom ekonomiskt stöd avsatt via miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel.
Eftersom odling är grunden inom all produktion knuten till odlingsmark berördes på ett eller annat sätt samtliga produktionsgrenar inom jordbruksnäringen av projektet.

Deltagarstyrt


Projektet Lönsam WäXtodling var deltagarstyrt och behovsanpassat.
Lönsam WäXtodling tog också fram vilka aktuella behov som fanns när det gäller forskning och försök inom växtodlingsområdet i Dalarna och Gävleborg.

Projektledare

Mats Selin