- Utan markägarnas intresse blir det inget. Det är markägarna som äger frågan, säger Thomas Björklund, som var projektledare för Omarrondering Dalarna.

570 000 hektar av Dalarnas skogsmark är splittrad på ett stort antal skiften. Det gör det svårt att bedriva ett effektivt skogsbruk och LRF har sedan 2007 till maj 2011 därför bedrivit ett projekt som haft som syfte att underlätta för skogsägare att lägga samman skiften.

LRF, Mellanskog och länsstyrelsen i Dalarna har samarbetat i de socknar i Dalarna där det finns intresse för omarronderingar, det vill säga där markägarna vill minska ägosplittringen.

Små och långsmala

Dalarnas skog är uppsplittrad på massor av mycket små och många gånger långsmala skiften.
Thomas Björklund var inhyrd som projektledare av LRF och såg information som sin viktigaste arbetsuppgift.
– Vi måste berätta om det positiva med att ha en omarronderad fastighet till skillnad från att ha splittrade skiften.
Fördelarna med ett sammanhängande skifte är i första hand att man får en helt annan överblick och därmed kan sköta sin skog effektivare, menar Thomas Björklund. Tillväxten ökar genom att man får bättre grepp om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Skogsbilväg

Det blir helt enkelt bättre ekonomi på skogsskötseln. Och det blir en skogsbilväg till alla nya skiften.
– En annan viktig bit är att man på ett helt annat sätt kan ta tillvara material från röjning och grothantering för flisning till biobränsle, säger han.
– Efter att en omarrondering är genomförd finns det ingen som vill återgå till det gamla.
Thomas Björklund har lagt ned mycket tid på att hitta vägar för att underlätta för de socknar som beslutar sig för att omarrondera sin skog. Det gäller att det ska gå så fort som möjligt samt att kostnaderna kan hållas nere. Där hoppas han att han och hans samarbetspartners har åstadkommit en del genom möten med myndigheter och regeringsrepresentanter.
LRF har till exempel vänt sig till jordbruksminister Eskil Erlandsson och begärt ökad stöttning för omarrondering Dalarna.
– Alla förstår ju nyttan både för den enskilda markägaren och för landsbygdens utveckling, säger Thomas Björklund.
– Vi har fått mycket positivt gensvar.

Positiva omdömen

I den utvärdering som Dalarnas forskningsråd gjorde av projektet var omdömena positiva av att LRF Dalarna tagit på sig att informera markägarna om möjligheterna till omarrondering och det arbete som lagts ned för att underlätta sammanslagning av skiften - inte minst för att det ska bli mindre kostsamt för markägarna.

Prpjektledare Thomas Björklund säger i sin slutrapport att det är viktigt att markägarna även i fortsättningen får sin första information från LRF och/eller Mellanskog samt att LRF fortsätter att vara engagerad i frågan. Han påpekar också att informationsbehovet är fortsatt stort när det gäller omarronderingsfrågor, samt att det hela tiden kommer nya markägare och nya tjänstemän på strategiska poster som behöver få grundläggande fakta och bakgrund om ägosplittringen i Dalarna och dess konsekvenser.