Organisationen

LRF Dalarna är organiserad i 28
lokalavdelningar, spridda över länet.
I varje kommun finns också en LRF- grupp som jobbar mot kommunen med remisser översiktsplaner och politisk påverkan. Representanter till kommungruppen väljs av lokalavdelningarna på årsmötet, där också lokalavdelningens styrelse utses.

Regionförbundsstämman

LRF Dalarna har en årlig regionstämma, med ombud från varje lokalavdelning. Där väljs regionstyrelsen och motioner från lokalavdelningarna behandlas.Regionstyrelsen har ansvar för att LRF Dalarnas budget ska räcka till personal, aktiviteter, arvoden och rese-ersättning.
Varje höst träffas styrelsen och personalför att gemensamt verksamhetsplanera inför kommande år. Där spelar de önskemål lokalavdelningarna gett uttryck för i sina motioner stor roll.

Fullmäktige på riksnivå

I maj har LRF sin riksförbundsstämma.
Dit skickar LRF Dalarna fullmäktige som har utsetts på regionförbundsstämman, samt de motioner som regionförbundsstämman röstat vidare till riksstämman.

LRF Ungdomen

LRF Ungdomen i Dalarna har en egen styrelse. Alla LRF-medlemmar i Dalarna är upp till 36 år. LRF Ungdomen ordnar studiebesök och aktiviteter och är aktiva på sociala medier.