Konkurrensneutrala Gotlandsfrakter

Kartläggning av frakter och fraktkostnader till och från Gotland
och vilken konkurrenspåverkan ”Gotlandstillägget” har.

Slutsatser, avståndet är ett större hinder än bristen på konkurrens!

”Gotländska producenter har förhållandevis höga fraktkostnader för att nå sina marknader. Detta beror, enligt min bedömning, mer på de relativt långa avstånden för att nå sin marknad, än på att konkurrensen i transportbranschen är begränsad. Begränsningen av konkurrensen beror inte enbart på Gotlandstillägget utan även på att Gotland, totalt sett, är en liten fraktmarknad och därmed inte så intressant.”
”Konkurrensbegränsningen hänger både samman med avsaknaden av tillgång till Gotlandstillägget och med det geografiska läget. Med avsaknaden av Gotlandstillägget menar jag här att nya konkurrenter inte har den lagstadgade kompensationsmöjlighet som ”0,4-gruppen” erhållit. Med det geografiska läget menar jag både Ö-läget och avståndet.”
”De exempel jag kunnat få fram på likvärdiga produkter och på likvärdiga transportavstånd på fastlandet visar att de stora fraktköparna på Gotland inte har markant högre priser per pall/km eller per ton/km. Detta avser givetvis de som bevakat sin transportaffär och löpande förhandlat om villkoren. Med stora fraktköpare menar jag de som årligen köper frakter för mer än 1 - 2 miljoner kronor.”
”Om jag jämför med andra glesbygdsområden, exempelvis i Norrland, så är inte konkurrensen inom transportbranschen lysande där heller. Alternativa transportlösningar kan dock aldrig bli aktuella för de Gotländska produkterna vilket dock kan vara alternativet för lågförädlade volymprodukter från Norrlands glesbygd, exempelvis sågat virke.”
”Ett hinder är också avgångstiderna för frakterna. Många producenter har sluttidpunkt för beställningar klockan 12.00 eller 13.00. Detta för att varan ska hinna packas, lastas, taxeras på terminal, omlastas på avgående fordon och sedan hinna med färjan runt i kring 17.00. Därmed har gotländska producenter en tidsnackdel vid beställningar från kunder med 3 – 4 timmar, jämfört med sina kollegor på fastlandet.”
”Fraktkostnaderna utgör en relativt hög etableringströskel för nya företag. Dessa har svårt att nå de fraktvolymer som krävs för att kunna klassas som en intressant volymkund. Jag har noterat att företag med fraktomsättning på mindre än en miljon betraktas som ”ganska små fraktköpare”.

Rekommendationer:

”Avveckla inte Gotlandstillägget om det inte samtidigt finns politiskt bindande kompensationslöften om 75 – 85 Mkr, dedikerat till godsfrakterna! Ökad eller förbättrad konkurrens klarar inte av att
kompensera detta bortfall, under överskådlig tid! De affärsmarginalerna finns helt enkelt inte i åkeri- eller speditörsbranschen.”
”Senarelagda färjeavgångar och förlängda sjötider skulle bli ytterligare en konkurrensnackdel där man riskerar att inte passa in i kundens logistiksystem. Vi kan inte förvänta oss att kunden ska ändra sitt logistiksystem och sina lastningstider för att vänta på några pallar med gotländska grönsaker, morötter, potatis eller ägg.”
”Kraven på ”just in time” leveranser ökar hela tiden. De gotländska producenterna har redan idag en betydande nackdel i de sammanhangen och klarar därmed inte att leverera till vissa kunder.”
”Gotlandsavtalet hos Schenker för mindre företag. Går det att få det mer aktivt i marknaden igen? Detta är en fråga värd att driva för de mindre företagens räkning.”