Den internationella samverkan genomförs genom projektet Eurodairy, som finansieras via Horizon 2020 och syftar till att förbättra förutsättningarna för mjölkproduktion inom EU. Det bygger på ett samarbete mellan 14 medlemsländer och kan sägas omfattas 40% av alla mjölkföretagare i Europa och 60% av den europeiska mjölkproduktionen. Svensk, ansvarig part är Lantbrukarnas Ekonomi AB via LRF Jönköping.

Eurodairy har som mål att utveckla minst tre koncept för att paketera och föra ut forskningsrön och ny kunskap till de nio pilotgårdar som ingår. Innovationsprocesserna kan ligga inom ett brett spektra och handla om nya arbetssätt och processer, nya och effektivare produktionsmetoder, effektiviserad resursanvändning, ny teknik, byggnation med mera. Koncepten ska byggas utifrån de behov/utmaningar och möjligheter som finns på gårdarna.

Om projektet:

 • Informationsflödet mellan forskare, rådgivare och producenter ska förbättras
 • Erfarenhetsutbytet mellan länderna kring innovationer ska öka
 • Hitta nya typer av finansiering för att öka andelen innovationsdriven forskning och effektivare metoder för att supporta nya idéer
 • Samla och sprida innovativ kunskap, öka graden av användning av kunskapen hos olika aktörer i jordbruket.
 • Öka rådgivarnas färdigheter kring innovation och ta fram utbildningsmaterial som bygger på nya metoder
 • Vara ett framgångsexempel inom ramen för EIP Agri
 • Ett nätverk med 120 innovativa jordbrukare (pilotföretag) ska kommunicera med varandra och med andra grupper av jordbrukare.

Mål:

 • 42 erfagrupper (operational groups) eller 3 per medlemsstat blir delaktiga iutvecklingen av praktiska innovationer.
 • 12 europeiska studiebesök där innovativa jordbrukare deltar är genomförda och dokumenterade
 • 42 öppna seminarier med pilotgårdar, en per år i varje medlemsstat
 • 6 videofilmer som visar ”best practice” inom innovation
 • En rapport kring ”best practice” inom resurseffektivitet
 • En rapport kring behov och prioriterade forskningsinsatser
 • En inventering av innovativa jordbrukare

Kontakt:

Pernilla Salevid, LRF Konsult
tel: 0721-60 52 98
e-post: pernilla.salevid@lrfkonsult.se

Projektägare
Anna Werbitsch Arnell, LRF Jönköping
tel: 036-34 62 10
e-post: anna.werbitsch-arnell@lrf.se


Konkurrenskraftig Mjölk 2.0 grundar sig i satsningen Konkurrenskraftig Mjölk som startade 2015 med finansiering från Region Västra Götaland, Regionförbundet i Jönköping, LRF, SLU i Skara och Länsstyrelsen i Jönköping.