Senaste nytt 15 februari 2019

I dag fick vi reda på att Bergsstaten som godkänner undersökningstillstånden har godkännt alla sex områden. Det här innebär att det är dags att överklaga inom tre veckor. 

Berörs din mark av ett undersökningstillstånd?

Just nu söker bolaget Rolling Roads Resources Ltd om undersökningstillstånd i mittersta Småland. 

Det är totalt sex stycken områden som berörs. Klicka här för att se kartan i sin helhet.

  • 200-858-2018: Blåsmålen nr 1, Hultsfreds och Vetlanda kommuner
  • 200-859-2018: Ekebo nr 1, Nybro och Uppvidinge kommuner 
  • 200-860-2018: Odensås nr 1, Hultsfreds kommun
  • 200-861-2018: Fagerhult nr 1, Högsby och Uppvidinge kommuner
  • 200-862-2018: Skinberga nr 1, Hultsfreds, Högsby, Uppvidinge och Vetlanda kommuner 
  • 200-863-2018: Rydet nr 1, Uppvidinge och Vetlanda kommuner 

Det är inte säkert att du som markägare/sakägare har fått kännedom om detta då det i många fall endast informeras om ärendet på bergsstatens hemsida eller notis i en lokaltidning.

Vad har hänt hittills?

Bolaget Rolling Roads Resources LTD har i september 2018 ansökt om undersökningstillstånd på ca 50 000 ha i mittersta Småland. Detta berör de fem kommunerna Vetlanda, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred och Nybro.

Det finns nu möjlighet för sakägare och markägare att överklaga om så önskas.

LRF erbjuder sina medlemmar två olika mallar för att kunna överklaga. En enklare mall som man själv enkelt kan fylla i uppgifter i och sedan en lite större och djupare mall som man kan ta del av om man anlitar ett juridiskt ombud (LRF Konsult) Kontakta Carin Svensson (kontaktuppgifter hittar du längre ner om du behöver en mall.

Inom de tre områdena Ekebo nr 1, Fagerhult nr 1 och Skinberga nr 1 har man fram till den 11 mars på sig att överklaga. De som tillhör de andra tre områdena har tre veckor på sig att överklaga från det att man har skickat in sitt delgivningskvitto.

Om man har fått ett delgivningsbrev så har man tre veckor på sig att överklaga.

Hör av er till carin.svensson@lrf.se om ni har frågor om mallarna eller om ärendet i sin helhet.

Från ansökan till undersökningstillstånd till en gruva - Hur går det till?

Det är en lång process för ett bolag från att de första idéerna kring en gruva tar sin form fram tills att gruvdriften är verklighet. Många gånger kan det ta över 10 år innan alla delarna har godkänts och arbetats igenom.

Undersökningstillstånd

En sökande som vill starta en gruvdrift måste alltid skicka en ansökan till Bergsstaten. Bergsstaten är ett organ som tillhör Sveriges geologiska undersökningar (SGU), och som är en myndighet för frågor som berör berg, jord och grundvatten.

Ansökan om undersökningstillstånd ska innehålla kartor, fastighetsägare och underlag kring varför området anses vara värdefullt/ aktuellt.

Länsstyrelserna måste få möjlighet att yttra sig om dessa ansökningar, sakägarna som berörs behöver endast underrättas. Antingen via brev eller vi kungörelse i lokaltidningen.

Vid ett godkännande av undersökningstillståndet av Bergsstaten ger det den sökande ensamrätt att undersöka marken. Ett godkänt undersökningstillstånd kan överklagas av sakägarna till förvaltningsrätten om så önskas.

Arbetsplan

Efter ett godkänt undersökningstillstånd behöver den sökande upprätta en så kallad arbetsplan. Syftet med arbetsplanen är att ge markägaren och sakägarna möjlighet att bedöma inverkan av det planerade arbetet. Arbetsplanen ska innehålla en noggrann redogörelse för det undersökningsarbete som planeras. Den ska även innehålla en tidsplan och en bedömning av hur arbetet kommer att påverka allmänna intressen och enskild rätt.

Den sökande har dock all rätt att vistas och undersöka de olika områdena i de former som igår i allemansrätten. Ex. geologisk kartläggning och enklare provtagning. Detta görs för att lägga en grund för arbetsplanen.

Om en markägare/ sakägare invänder sig mot planen och att man inte kommer överens kan arbetsplanen istället prövas av Bergsstaten. Beslutet från Bergsstaten kan sakägaren överklaga om så önskas.

När arbetsplanen har godkänts är det tillåtet för sökande att provborra och exempelvis anlägga vägar för att komma fram med sina maskiner.

Bearbetningskoncession

I detta steg måste den sökande lägga fram bevis av fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En utvinning får inte vara olämplig i förhållande till andra allmänna intressen ex. skyddad natur.

I detta steg krävs en MKB, miljökonsekvensbeskrivning som ska granskas av kommun och länsstyrelse. Om Bergsstaten och länsstyrelsen inte kommer överens är det regeringen som tar avgörandet.

Tillstånd med villkor enligt miljöbalken

Gruvor har samma krav som en industriell verksamhet. Om Bearbetningskoncessionen godkänns blir det en ytterligare MKB provning som mark- och miljödomstolen bestämmer villkoren för. Här tar man upp frågor som exempelvis buller och upplagsplatser.

Markanvisning

Det sista steget är att koppla den mark som behövs för utvinningen till bearbetningskoncessionen.
Avtal mellan koncessionshavaren och markägaren ska upprättas. Mark kan anvisas mot markägarens och rättighetsinnehavarens vilja.

Det är alltid markägaren som ska avgöra om marken ska lösas in eller om ersättning endast ska betalas för den skada och det intrång som markanvändningen innebär.

Det är sedan expropriationslagen som lägger grunden för ersättningen.