Exempel på aktiviteter som skett inom ramen för satsningen

  • En fokusgrupp bestående av åtta rådgivare från Jönköpings och Västra Götalands län har bildats för att generera idéer och föreslå innovativa aktiviteter för mjölkföretagarna i regionen. Idéerna ska stärka och rusta mjölkföretagarna inför framtiden.

  • Rådgivarna bjöds in till en utvecklande dag på SLU i Skara med presentationer och diskussioner kring företagande och ledarskap, produktionsprocess och närproducerat foder.  Forskare från SLU i Skara och Alnarp samt Högskolan i Jönköping deltog också, samt även LRF Mjölk som informerade om arbetet med den nationella handlingsplanen för svensk mjölkproduktion och projektet Mjölk 2025. 
     
  • Mjölkproducenter har bjudits in att genomföra en EDF-analys av sina företag. European Dairy Farmers, EDF, är ett europeiskt nätverk för erfarenhetsutbyte över landsgränserna. En produktkostnadsanalys har gjorts av varje företag, som sedan jämförts internationellt. De trettiotal mjölkproducenter som deltagit kommer sedan att bli inbjudna att delta i erfa-grupper där de tillsammans kan diskutera intressanta frågeställningar och utvecklingsmöjligheter.
     
  • Kompetens, rådgivning och olika verktyg som tas fram i satsningen planeras att finnas på en hemsida som alla svenska mjölkproducenter sedan kan ta del av.

Under våren 2015 startades Konkurrenskraftig mjölkproduktion upp i Västra Götaland och Jönköpings län. Satsingen drevs av LRF i samarbete med SLU i Skara, med Lis Eriksson som projektledare. Ett av målen med satsningen var att inspirera MjölkSverige och förbereda regionens mjölkproducenter att ta nästa steg in i det internationella mjölkprojektet EuroDairy, som startades upp efter beviljad finansiering under 2016.

Tanken är att optimera resursanvändandet hos mjölkproducerande företag och minska gapet mellan forskning och praktik. Deltagare i Konkurrenskraftig mjölkproduktion kommer att ha möjlighet att ta del av den EU-omspännande kunskapsinsamling som planerar att göras.

Efter att satsningen avslutades 2016 fortsatte arbetet i Konkurrenskraft Mjölk 2.0. och Eurodairy.