Regional mineralstrategi


Regional mineralstrategi för Västmanlands län
LRF Mälardalen har beretts möjlighet att komma med synpunkter och inspel för utformande av en regional mineralstrategi för Västmanland.

Bakgrund
LRF har under senare år engagerat sig i frågor som berör gruvbrytning och minerallagstiftning utifrån ett markägarperspektiv. Detta arbete beskrivs nedan med och ger en insikt i hur vår organisation ser på gruvbrytning och minerallagstiftning och LRFs önskvärda inriktning av statens eller en i det här fallet regional mineralstrategi.

Information om utvidgat strandskydd


Bakgrund

Länsstyrelserna har fått ett regeringsuppdrag om att se över det utvidgade strandskyddet. Syftet är att klargöra skäl för utvidgningarna och ge förslag till områden som bör ha utvidgat strandskydd.

Stockholms och Västmanlands länsstyrelse har sedan 2013 skickat remissärenden om förslag till beslut om strandskydd till länets kommuner, vilket sker i ett remissförfarande där flera kommuner handläggs i varje remissomgång fram till dess att samtliga kommuner i länet behandlats. Arbetet uppges ha vägletts av diskussioner med berörda kommuner.

För Stockholms län gäller den 12 september som sista svarsdatum

Nu genomför Uppsala länsstyrelse samma procedur.
Den nu aktuella remissomgången, berör samtliga 8 kommuner i Uppsala län: Heby, Tierp, Älvkarleby, Uppsala, Östhammar, Enköping, Knivsta, och Håbo kommun.Svarstiden för Uppsala är satt till den 15 juni men LRF Mälardalen försöker förhandla om utsträckt svarstid vilket förhoppningvsivs gör att det blir runt den 10 augusti som blir sista svarsdatum istället

Kontakta LRF Mälardalens verksamhetsutvecklare.

Håkan Lindström
Verksamhetsutvecklare.
Äganderätt, företagarvillkor, infrastruktur, vilt, skog
Tel: 0171-41 76 37
E-post: hakan.lindstrom@lrf.se